ภาษาเทศน์ภาษาไทย

฿ 80

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

ภาคที่ ๑ เรื่องของภาษา 
- ความนำ 
- ความสำคัญของภาษาในการเทศน์ 
- ลักษณะของภาษาเทศน์ที่ดี 
- ประเภทของภาษา 
- ภาษาพูดคืออะไร 
- ภาษาเขียนคืออะไร 
- ภาษาเฉพาะคืออะไร 
- ภาษาที่เป็นวาจาสุภาษิต 
- ภาษาที่เป็นวาจาทุพภาษิต 
ภาคที่ ๒ ภาษากับการเทศน์
- รูปแบบการเทศน์ 

- การใช้ภาษาในการเทศน์ 
- ภาษาที่ไม่ควรใช้ในการเทศน์ 
ภาคที่ ๓ การอ่านกับการเทศน์ 
- การอ่านออกเสียงภาษา 
- สาเหตุที่ทำให้อ่านออกเสียงผิด 
- หลักการอ่านเบื้องต้น 
- การอ่านออกเสียงในการเทศน์ 
- การอ่านตามอักษรนำ 
- การอ่านคำบาลีสันสกฤต 
- การอ่านคำประพันธ์ 
ภาคที่ ๔ การเขียนกับการเทศน์
ภาคที่ ๕ ราชาศัพท์
 

- ราชาศัพท์คืออะไร 
- ที่มาและประโยชน์ของราชาศัพท์ 
- เหตุผลในการใช้ราชาศัพท์ 
- ประโยชน์ของการศึกษาและการใช้ราชาศัพท์ 
- ลักษณะราชาศัพท์ 
- การใช้ราชาศัพท์ 
- ราชาศัพท์ที่มักใช้ไม่ถูกต้อง 
- การใช้ราชาศัพท์สำหรับพระอารามหลวง 
ภาคที่ ๖ คำสุภาษิต คำพังเพย 
- ความหมายและที่มา 
- ประโยชน์ของคำสุภาษิตและคำพังเพย 
บทส่งท้าย
ภาคผนวก
 

- คำที่มักอ่านผิด 
- คำที่อ่านได้ ๒ อย่าง 
- คำที่มักใช้ผิด-เขียนผิด 
หนังสืออ้างอิง

Additional information

น้ำหนัก 120 g
ขนาด 14.5 x 21 cm