ภิกขุปาฏิโมกข์บาลี

฿ 40

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ
- อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจ ตามลำดับเลขเชิงอรรถ
- วิธีหาอธิกมาสโดยย่อ
- ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
- ปุพฺพภาคนมการ
- สจฺจกิริยคาถา
- สีลุทฺเทสปาฐ
- ตายนคาถา
- วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ
- วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง
- ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ
- อันตราย ๑๐ อย่าง
- การนับจำนวนสังขยา

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก60 g
ขนาด10.5 x 14.5 cm