ภิกขุปาฏิโมกข์แปล

100฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มอุโบสถกรรม
วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๑ รูป
วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๒ รูป
วิธีทำอุโบสถของพระภิกษุ ๓ รูป
วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์ของหมู่สงฆ์
บุพกรณ์และบุพกิจ
คำอัชเฌสนา
คำเชื้อเชิญ
อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพกิจ
ตามลำดับเลข
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ
ภิกขุปาฏิโมกข์แปล
สีลุทฺเทสปาโฐ
บาลีแห่งอุทเทสปรารภศีล
ตายนคาถา
เทวธมฺมา
เจติยวนฺทา
เทวธรรมแปล
บทวันทาพระเจดีย์
การนับจำนวนสังขยา
วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์โดยย่อ
วิธีแสดงบุพกรณ์และบุพกิจอีกแบบหนึ่ง
อันตราย ๑๐ อย่าง

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก270 g
ขนาด10.5 × 17.5 cm