มงคลชีวิต 38 ประการ-ชุด4-กัณฑ์ที่29-39-กัณฑ์ชุด

550฿

มีสินค้าอยู่ 1000

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๒๙ เรื่อง กถาว่าด้วยการเห็นสมณะ
กัณฑ์ที่ ๓๐ เรื่อง กถาว่าด้วยการสนทนาธรรมตามกาล
กัณฑ์ที่ ๓๑ เรื่อง กถาว่าด้วยความเพียรเผาผลาญกิเลส
กัณฑ์ที่ ๓๒ เรื่อง กถาว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์
กัณฑ์ที่ ๓๓ เรื่อง กถาว่าด้วยการเห็นอริยสัจ
กัณฑ์ที่ ๓๔ เรื่อง กถาว่าด้วยการทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
กัณฑ์ที่ ๓๕ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตอันโลกธรรมถูกต้องแล้ว
กัณฑ์ที่ ๓๖ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตไม่เศร้าโศก
กัณฑ์ที่ ๓๗ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตปราศจากธุลีคือกิเลส
กัณฑที่ ๓๘ เรื่อง กถาว่าด้วยจิตอันเกษม