มนต์พิธีชาวพุทธแปล

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ทำวัตรเช้า
- บทนำทำวัตรเช้า
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ
- ธัมมาภิถุติ
- สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
-สังเวคปริกิตตนปาฐะ
- คาถาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
- ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (ยะถาปัจจะยัง)
- ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (ปะฏิสังขาโย)
- วันทาตอนเช้า
- วันทาขอขมาพระ
กรวดน้ำตอนเช้า
- สัพพปัตติทานคาถา (ปุญญัสสิทานิ)
- ปัฏฐนฐปนคาถา (ยันทานิ เม)
- ปัตติทานคาถา (ยา เทวะตา)
บทสวดมนต์หลังทำวัตรเช้า
- ปุพพภาคะนะมะการะ
- สรณคมนปาฐะ
- อัฏฐสิกขาปทปาฐะ (ศีล ๘)
- ทวัตติงสาการปาฐะ (อาการ ๓๒)
- อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ (ชะราธัมโมมหิ
- เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (พาหุงเว)
- ปัพพโตปมคาถา (ยะถาปิ เสลา)
- อริยธนคาถา (ยัสสะ สัทธา)
- ติลักขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
- ภารสุตตคาถา (ภารา หะเว)
- ภัทเทกรัตตคาถา (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)
- ธัมมคารวาทิคาถา (เย จะ อตีตา)
- โอวาทปาฏิโมกขคาถา (สัพพะปาปัสสะ)
- ปฐมพุทธภาสิตคาถา (อะเนกะชาติ)
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (หันทะทานิ)
- บทพิจารณาสังขาร (สัพเพ สังขารา อะนิจจา)
ทำวัตรเย็น
- บทนำทำวัตรเย็น
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธานุสสติ
- พุทธาภิคีติ
- ธัมมานุสสติ
- ธัมมาภิคีติ
- สังฆานุสสติ
- สังฆาภิคีติ
- อตีตปัจจเวกขณปาฐะ (อัชชะ มะยา)
- วันทาตอนเย็น (วันทามิ พุทธัง)
กรวดน้ำตอนเย็น
- อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
- บทกรวดน้ำแบบย่อ (ติโลกวิชัยคาถา) (ยัง กิญจิ กุสะลัง)
บทสวดมนต์หลังทำวัตรเย็น (เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน)
- ชุมนุมเทวดา
- นมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
- สัมพุทเธ
- นโมการัฏฐกคาถา (นะโม ๘)
- มงคลสูตร (อะเสวะนา)
- รัตนสูตร (ยังกิญจิ)
- กรณียเมตตสูตร (กะระณียะ)
- ขันธปริตร (วิรูปักเข)
- โมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา)
- วัฏฏกปริตร (อัตถิ โลเก)
- ธชัคคสูตร (ย่อ) อะรัญเญ รุกขะมูเล
- อาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ)
- อังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง)
- โพชฌังคปริตร (โพชฌังโค)
- อภัยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)
- เทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา)
- มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)
- ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
- พระสังคณี (กุสะลา ธัมมา)
- พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
- พระธาตุกถา (สังคะโห)
- พระปุคคลปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติโย)
- พระกถาวัตถุ (ปุคคะโล)
- พระยมก (เย เกจิ กุสะลา)
- พระมหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
- ชัยมงคลคาถา (พาหุง มะหาการุณิโก)
อนุโมทนาวิธี
- อนุโมทนารัมภคาถา (ยะถา)
- สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพี)
- มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา)
- กาลทานสุตตคาถา (กาเล)
- ติโรกุฑฑกัณฑสูตร (อะทาสิ เม)
- อัคคัปปสาทสุตตคาถา (อัคคะโต เว)
- โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
- เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสมิง ปะเทเส)
- เทวตาภิสัมมันตนคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
- อาทิยสุตตคาถา (ภุตตา โภคา)
- วิหารทานคาถา (สีตัง อุณหัง)
- ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศีล
- ทสธัมมสุตตปาโฐ (ทะสะ อิเม)
- สีลุทเทสปาโฐ (ภาสิตะมิทัง)
- ตายนคาถา (ฉินทะ โสตัง)
- อริยมรรคมีองค์แปด
- คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
- คำไหว้พระจุฬามณี ฯ
- คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
- บารมี ๓๐ ทัศ
- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- วิปัสสิต
- พระคาถาชินบัญชร
- คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
- คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
- อานิสงส์เมตตา
มนต์ประจำวันเกิด
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน)
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน)
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์
- บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์
- สีมงคลประจำวัน
ศาสนพิธี
- วิธีรับศีล ๕
- คำอาราธนาศีล ๕
- คำให้ศีล ๕
- วิธีรับศีล ๘
- คำอาราธนาศีล ๘
- คำให้ศีล ๘
- คำอาราธนาอุโบสถศีล
- คำให้ศีลอุโบสถ
- พิธีบวชชี
วิธีการบรรพชาอุปสมบท
- ความหมายของบรรพชาอุปสมบท
- การเตรียมตัวก่อนบวช
- การบรรพชา การบวชสามเณร
- สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการบวชสามเณร
- การอุปสมบท การบวชเป็นพระภิกษุ
- สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการอุปสมบท
- แผนผังการจัดขบวนแห่
- คำวันทาเสมา
- คำขอขมาโทษบิดา-มารดา
- วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
- คำขอบรรพชา
- คำขอนิสสัย
- คำขออุปสมบท
- วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
- คำขอบรรพชา
- คำขอนิสสัย
- คำขออุปสมบท
- วิธีอุปสมบทนาคคู่
- คำขอบรรพชานาคคู่
- คำขอนิสสัยนาคคู่
- คำขออุปสมบทพร้อมกัน
- แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคเดี่ยว
- คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
- คำสอนซ้อม
- คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
- คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
- คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
- คำถามอันตรายิกธรรม
- กรรมวาจาอุปสมบท
- แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคคู่
- คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
- คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
- คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
- คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
- คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
- คำบอกอนุศาสน์
คำอาราธนา ถวายทาน คาถาบูชาต่างๆ
ที่มาของบทสวดมนต์แปล
บรรณานุกรม

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก330 g
ขนาด14.5 x 21 cm