มนต์พิธีชาวพุทธ

35฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ทำวัตร
ทำวัตรเช้า
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี (ปะฏิสังขาโย)
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี (ยะถาปัจจะยัง)
ปัตติทานะคาถา (ยา เทวะตา)
ทำวัตรเย็น
คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก
คาถาบูชาเงิน
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
สามเณรสิกขา
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี (อัชชะ มะยา)
กรวดน้ำอิมินา
ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา (ยังกิญจิ กุสะลัง)
คาถาบูชาดวงชะตา (นะโม เม สัพพะเทวานัง)
ทำวัตรพระ
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย (อภิญญายะ โข)
มะหาการุณิโก
สีลุทเทสะปาฐะ (ภาสิตะมิทัง)
ตายะนะคาถา (ฉินทะ โสตัง)
วันทามิ พุทธัง
วันทาใหญ่
วันทาใหญ่
วันทาเช้า
เทวธรรม
อุณหิสสะวิชะยะคาถา (อัตถิ อุณหิส)
ปัพพะโตปะมะคาถา (ยะถาปิ เสลา)
อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ สัทธา)
ติลักขะณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ (อะวิชชาปัจจะยา)
พุทธะอุทานะคาถา (ยะทา หะเว)
ภัทเทกะรัตตะคาถา (อะตีตัง นานวา)
ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ (อะเนกะชาติ)
อะภิธัมมะนิทาน (กะรุณา วิยะ)
ท้านมหาสะมะยะสูตร
ทวัตติงสาการะปาโฐ (อาการ ๓๒)
สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ)
คาถาหว่านทราย (อิมัสมิง ราชะเสมา)
คาถาโพธิบาท (บูระพารัสมิง)
คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา (พะหุง เว)
ภาระสุตตะคาถา (ภารา หะเว)
สวดมนต์
ชุมนุมเทวดา
นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ (นะโม ๘)
มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)
ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ)
กะระณียะเมตตะสุตตัง (กะระณียะ)
ขันธะปะริตตะคาถา (วิรูปักเข)
ฉัททันตะปะริตตัง
โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)
วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)
ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ)
อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง)
โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌังโค)
อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)
เทวตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)
ชะยะปะริตตัง (มะหาการุณิโก นาโถ)
ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
สุขาภิยาจะนะคาถา
มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
คาถาบูชาพระปิยมหาราช (ร. ๕)
สามภาณ
มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
มัคคะวิภังคะสุตตัง
สะติปัฏฐานะปาโฐ
สวดแจง
พระวินัย (ยันเตนะ ภะคะวะตา)
พระสูตร (เอวัมเม สุตัง)
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
พระสังคิณี (กุสะลา ธัมมา)
พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
พระธาตุกะถา (สังคะโห)
พระปุคคะละปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติ)
พระกะถาวัตถุ (ปุคคะโล)
พระยะมะกะ (เย เกจิ กุสะลา)
พระมะหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
บังสุกุลตาย (อะนิจจา)
บังสุกุลเป็น (อะจิรัง)
ธัมมะสังคิณีมาติกา (บทสวดมาติกา : กุสลาใหญ่)
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
ถวายพรพระ (อิติปิโส, พาหุง, มะหาการุณิโก, ภะวะตุสัพ)
อนุโมทนาวิธี
ยะถา, สัพพี
มงคลจักรวาฬน้อย (สัพพะพุทธา)
มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ) (ระตะนัตตะยา)
เกณิยานุโมทะนาคาถา (อัคคิหุตตัง)
กาละทานะสุตตะคาถา (กาเล ทะทันติ
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค (อะทาสิ เม)
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา (อัคคะโต เว)
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา (อายุโท)
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ) (สัพพะโรคะวินิมุตโต)
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา (ยัสมิง ปะเทเส)
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
อาทิยะสุตตะคาถา (ภุตตา โภคา)
วิหาระทานะคาถา (สีตัง อุณหัง)
คาถาศราทธพรต
คาถาสวดมาฆบูชา
โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
คาถาสวดวิสาขบูชา
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
คาถามหาอำนาจ
คาถาอิทธิฤทธิ์
คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
คาถาบูชาพระสีวลี
คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
พระคาถาชินบัญชรสูตร
คำวินัยกรรมของภิกษุ
คำพินทุผ้า
คำอธิษฐาน
คำเสียสละ
คำคืน
คำวิกัปป์
คำถอน
คำอธิษฐานเข้าพรรษา
คำปวารณาออกพรรษา
คำขอขมาโทษ
คำอนุโมทนากฐิน
คำลาสิกขา
คำแสดงตนเป็นอุบาสก
กิจวัตร ๑๐ อย่าง
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
คาอาวุธ
วิธีแสดงอาบัติ
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
คำให้ศีล
คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
คำบอกศักราชเทศนา
คาถาบูชาพระพรหม
วิธีการบวช
วิธีบรรพชาอุปสมบท
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
วิธีอุปสมบทนาคคู่
แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคเดี่ยว
คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
คำสอนซ้อม
คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
คำถามอันตรายิกธรรม
กรรมวาจาอุปสมบท
แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม สำหรับนาคคู่
คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
คำบอกอนุศาสน์
คำขอบวชชี
คำอาราธนาศีล ๘
คำสมาทานศีล ๘
กฐิน
คำถวายผ้ากฐิน
คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๒ รูป
คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๔ รูป
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
คำอธิษฐานผ้ากฐิน
คำอนุโมทนากฐิน
คำสัตตาหะ
ปริวาสกรรม
คำขอสุทธันตปริวาส
กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส
คำสมาทานปริวาส
คำบอกสุทธันตปริวาส
คำเก็บปริวาส
คำขอมานัตต์
กรรมวาจาให้มานัตต์
คำสมาทานมานัตต์
คำบอกมานัตต์
คำเก็บมานัตต์
คำขออัพภาน
กรรมวาจาให้อัพภาน
คาถาเสกขี้ผึ้ง
คำสมาทานธุดงค์
กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส
คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา
คำสมมติสมานสังวาสสีมา
คำสมมติติจีวราวิปปวาส
คำทักนิมิต
พระสะหัสสะนัย
สุทธิกะปะฏิปะทา
สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
อัปปณิหิตะปะฏิปะทา
อะธิปะติ
ศาสนพิธี
พิธีการทำบุญ
การทำบุญในงานมงคล
การทำบุญในงานอวมงคล
การประเคนของพระ
การแสดงความเคารพ
วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
อุโบสถศีล
พิธีรักษาอุโบสถศีล
คำอาราธนาธรรมพิเศษ
คำแผ่เมตตา
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำอปโลกน์สังฆทาน
คำถวายสลากภัตร
คำถวายข้าวสาร
คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
คำถวายผ้าป่า
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆถวายพระ
คำอาราธนาพระเครื่อง
คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
คำกรวดน้ำแบบสั้น
คำบูชาพระพุทธเจ้า
ปวารณาบัตร
คำจบขันข้าวใส่บาตร
คำจบเงินทำบุญ
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
คำถวายคัมภีร์พระธรรม
คำถวายเวจกุฎี
คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้
คำถวายพระพุทธรูป
คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
พระอภิธัมมัตถสังคหะ
พระภิกขุปาฏิโมกข์
บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบสององค์)
บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบองค์เดียว)
คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
บารมี ๓๐ ทัศ
คำไหว้พระจุฬามณี ฯ
บทสวดไหว้พระเจ้าสิบชาติ
คาถาเสริมทรัพย์
คาถามหาลา
คาถามหาพิทักษ์
คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)
คาถาพญายม

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 x 21 cm