มนต์พิธีแปล-เล่มใหญ่

฿ 40

พระครูอรุณธรรมรังษี ​(เอี่ยม สิริวณฺโณ)

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 • ทำวัตรเช้า (สิงโตหิน หน้า 9 อจิจจา หน้า 17)
 • ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (คาถากันผี หน้า 21)
 • ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (อจิรัง  หน้า 25)
 • อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
 • วันทาตอนเช้า
 • วันทาขอขมาพระ (ชื่อมหานรก 8 ขุม หน้า 31)
 • สัพพปัตติทานคาถา
 • ปัฏฐนฐปนคาถา
 • ปัตติทานคาถา (ผู้ชี้ชวนวิงวอน  หน้า 39)
 • ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
 • อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
 • ทวัตติงสาการปาฐะ
 • อภิณหปัจจเวกขณะ 5
 • เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
 • ปัพพโตปมคาถา
 • อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
 • ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
 • ธัมมคารวาทิคาถา
 • โอวาทปาติโมกขคาถา
 • ปฐมพุทธภาสิตคาถา
 • ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทพิจารณาสังขาร
 • ทำวัตรเย็น (หัวใจพุทธคุณ หน้า 60, หัวใจพาหุง หน้า 71)
 • วันทาตอนเย็น
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา  (อิมินา)
 • ชุมนุมเทวดา
 • นการสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นโมการัฏฐกคาถา
 • มงคลสูตร
 • รัตนสูตร
 • กรณียเมตตสูตร
 • ขันธปริตร
 • โมรปริตร
 • วัฏฏกปริตร
 • ธชัคคสูตร (ย่อ)
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • อังคุลิมาลปริตร
 • โพชฌังคปริตร
 • อภัยปริตร (อย่าหลง หน้า 127)
 • นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
 • เทวตาอุยโยชนคาถา
 • มงคลจักรวาฬใหญ่ (คำสมาทานกัมมัฏฐาน หน้า 126)
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
 • พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา) (คาถาชนะมาร 168)
 • อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
 • คาถาป้องกันภัยสิบทิศ (แผ่เมตตาให้ตนเอง หน้า 188)
 • คำไหว้พระจุฬามณี
 • คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 • คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
 • คำปลงสังขาร
 • บารมี 30 ทัศ
 • บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม (นโมอนัมนิกาย หน้า 202)
 • อาราธนาธรรมคำกลอน
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (คาถาขอลาภ หน้า 210)
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
 • มนต์ประจำวันเกิด
 • สีประจำวัน
 • ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
 • พลสุตตัง
 • ยามอุบากอง
 • ตำรา 12 ราศี (แผ่เมตตาทั่วไป คำอธิษฐาน หน้า 244)
 • ศีลแปดคำกลอน
 • เต่าตกสวรรค์
 • ดาบส อดเหาะ
 • พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ (เปลี่ยนแปลงได้ หน้า 253)
 • วิธีรับศีล
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
 • คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
 • คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
 • คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์และแม่ชี)
 • คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
 • คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
 • จุลไชยมงคล (ผู้ชี้ขุมทรัพย์ หน้า 268)
 • ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ (คำแปลอาราธนาพระปริตร หน้า 278)
 • ทสธัมมาสุตตปาโฐ
 • สีลุทเทสปาโฐ
 • ตายนคาถา (คำอธิษฐาน หน้า 284)
 • อริยมรรคมีองค์แปด (กิจวัตร  หน้า 293)
 • วิธีบวชชี
 • วิธีบวชเณร บวชพระ
 • กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
 • อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
 • บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
 • อภิธัมมทุกมาติกา
 • คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
 • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
 • ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
 • ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
 • บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • บทกลอนธรรมภาษิต
 • พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย

Additional information

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 x 21 cm