วิชาสัมพันธ์ไทย-ธรรมบท-ภาคที่7

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


โคฆาตกปุตฺต วตฺถุ
ติสฺสตฺเถร วตฺถุ
โลฬุทายิตฺเถร วตฺถุ
อญฺญตรกุลปุตฺต วตฺถุ
ติสฺสทหร วตฺถุ
ปญฺจอุปสก วตฺถุ
เมณฺฑกเสฏฺฐิ วตฺถุ (๑)
เมณฺฑกเสฏฺฐิ วตฺถุ (๒)
วินิจฺฉยมหามตฺต วตฺถุ
สมฺพหุลภิกฺขุ วตฺถุ
ติตฺถิย วตฺถุ
สมฺพหุลภิกฺขุ วตฺถุ
ปธานกมฺมิกสติสฺสตฺเถร วตฺถุ
สูกรเปต วตฺถุ
มหลฺลกตฺเถร วตฺถุ
กิสาโคตมี วตฺถุ
ปฏาจารา วตฺถุ
ภทฺทิยภิกฺขุ วตฺถุ
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร วตฺถุ
ทารุสากฎิก วตฺถุ
วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุ วตฺถุ
จิตฺตคหปติ วตฺถุ
จูฬสุภทฺทา วตฺถุ
เอกวิหาริตฺเถร วตฺถุ
สุนฺทรีปริพฺพาชิกา วตฺถุ
เขมกเสฏฺฐิปุตฺต วตฺถุ
ทุพฺพจภิกฺขุ วตฺถุ
อิสฺสาปกตอิตฺถี วตฺถุ
อาคนฺตุกภิกฺขุ วตฺถุ
นิคฺคณฺฐ วตฺถุ
อตฺตโน วตฺถุ
หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุ วตฺถุ
ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต วตฺถุ
ปเสนทิโกสลราช วตฺถุ
สานุสามเณร วตฺถุ
สมฺพหุลภิกฺขุ วตฺถุ
มาร วตฺถุ

Additional information

น้ำหนัก 220 g
ขนาด 14.5 x 21 cm