วิชาสัมพันธ์ไทย-ธรรมบท-ภาคที่8

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


กปิลมจฺฉ วตฺถุ(๑)
กปิลมจฺฉ วตฺถุ(๒)
สูกรโปติกา วตฺถุ
พนฺธนาคาร วตฺถุ
เขมา วตฺถุ
อุคเสนเสฏฺฐิบุตฺต วตฺถุ
จูฬธนุคฺคหปณฺฑิต วตฺถุ
มาร วตฺถุ
สกฺกเทวราช วตฺถุ
อปุตฺตกเสฏฺฐิ วตฺถุ
ปญฺจภิกฺขุ วตฺถุ
อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุ วตฺถุ
ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณ วตฺถุ
สมฺพหุลภิกฺขุ วตฺถุ
นงฺคลกูฏตฺเถร วตฺถุ
สุมนสามเณร วตฺถุ
สารีปุตฺตตฺเถร วตฺถุ
อกฺโกสกภารทวาช วตฺถุ
อญฺญตรภิกฺขุ วตฺถุ
สามเณร วตฺถุ
สุนทรสมุทฺทตฺเถร วตฺถุ
โชติกตฺเถร วตฺถุ(๑)
โชติกตฺเถร วตฺถุ(๒)
วงฺคีสตฺเถร วตฺถุ
ธมฺมทินฺนาเถรี วตฺถุ
เทวหิตพฺราหฺมณ วตฺถุ
นิคมถาคา

Additional information

น้ำหนัก 150 g
ขนาด 14.5 x 21 cm