วินัยมุข-มฐบ-นธ-โท

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความรู้เบื้องต้น
ขอบข่ายการเรียนวิชาวินัยมุข เล่มที่ ๒
กัณฑ์ที่ ๑๑ กายบริหาร
กัณฑ์ที่ ๑๒ บริขารบริโภค

จีวร

ไตรจีวร
ขนาดของไตรจีวรที่กำหนดไว้ในพระปาฏิโมกข์
ขนาดของไตรจีวรที่ใช้ในประเทศไทย
ผ้าสำหรับทำจีวร ทรงอนุญาตไว้ ๖ ชนิด
ผ้าที่ห้ามใช้ในบาลี ๘ ชนิด
รูปแบบการตัดเย็บจีวร
วิวัฏฏะและอนุวิวัฏฏะ
ของที่ทรงอนุญาตให้ย้อมไตรจีวร ๖ ชนิด
สีย้อมจีวร
วิธีครองไตรจีวร
ลูกดุมและรังดุม
วัตถุสำหรับใช้ทำลูกดุมในบาลีมี ๑๑ อย่าง
ประคดเอว
สาเหตุที่ทรงอนุญาตและประโยชน์ของประคดเอว
ประคดที่ทรงอนุญาตมี ๒ ชนิด
ผ้าที่ทรงอนุญาตชนิดอื่น
วิธีอธิษฐานมี ๒ ลักษณะ
วิธีต่อชายผ้านิสีทนะ มี ๓ แบบ

บาตร

บาตรที่ทรงอนุญาตมี ๒ ชนิด
ของที่ห้ามให้แทนบาตร ๓ อย่าง
บาตรที่ห้ามใช้ ๑๑ ชนิด
ขนาดของบาตร
วิธีเก็บรักษาบาตร
วิธีรักษาความสะอาดบาตร

เครื่องอุปโภค

ข้ออนุญาตและข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค
สีรองเท้าที่ทรงห้ามมี ๗ อย่าง
ห้ามขลิบรองเท้าด้วยหนังสัตว์ ๘ ชนิด

เครื่องเสนาสนะ

กัณฑ์ที่ ๑๓ นิสัย

มูลเหตุของการถือนิสัย
ประเภทของการถือนิสัย แบ่งออกเป็น ๒
อาจารย์ในอรรถกถามี ๔ ประเภท
อันเตวาสิกในอรรถกถามี ๔ ประเภท
ภิกษุที่ต้องถือนิสสัย
ภิกษุที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถือนิสัย
เหตุที่ทำให้นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
การประณาม
นิสัยมุตตกะ
ชั้นภูมิของภิกษุ

กัณฑ์ที่ ๑๔ วัตร

กิจวัตร

อุปัชฌายวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร
อาคันตุกวัตร
อาวาสิกวัตร
คมิกวัตร
ปิณฑจารกวัตร
ภัตตัคควัตร
เสนาสนะคาหาปกวัตร
เสนาสนคาหกวัตร
วัจจกุฏิวัตร
คิลานุปัฏฐากวัตร
คิลานกวัตร

จริยาวัตร
วิธีวัตร

กัณฑ์ที่ ๑๕ คารวะ

การแสดงคามเคารพทางวาจา
การแสดงความเคารพทางกาย
ธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดงความเคารพต่าง ๆ

กัณฑ์ที่ ๑๖ จำพรรษา

มูลเหตุและความหมายของการจำพรรษา
วันจำพรรษามี ๒ ครั้ง
สถานที่ห้ามจำพรรษา
วิธีจำพรรษา
ข้อที่ทรงอนุญาตพิเศษ
ห้ามตั้งกฎกติการที่ไม่เป็นธรรม
สัตตาหกรณียะ
เหตุที่ทำให้พรรษาขาดแต่ไม่ต้องอาบัติ
อานิสส์ของจำพรรษา

กัณฑ์ที่ ๑๗ โอโบสถ-ปวารณา

มูลเหตุและความหมายของอุโบสถ
วันลงอุโบสถมี ๓
การก คือภิกษุผู้ทำโอโบสถ
ลักษณะการทำอุโบสถ
ประเภทของอุโบสถ
บุพพกรณ์และบุพพกิจ
ข้อควรปฏิบัติในการเข้าฟังสวดปาติโมกข์
องค์ประกอบของการสวดปาติโมกข์
อุทเทส ๕
เหตุที่อนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อได้ ๒ ประการ
ข้อปฏิบัติขณะกำลังสวดปาติโมกข์จบแล้ว
ข้อห้ามและธรรเนียมปฏิบัติในการทำอุโบสถ

ปวารณา

วันปวารณามี ๓ วัน
การก คือภิกษุทำปวารณา
ลักษณะการทำปวารณา
วิธีปวารณา
สังฆปวารณา
คุณปวารณา
บุคคลปวารณา
เหตุที่ทำให้เลื่อนวันปวารณาได้

กัณฑ์ที่ ๑๘ อุปปถกิริยา

อนาจารย์
บาปสมาจาร
อเนสนา

กัณฑ์ที่ ๑๙ กาลิก

ยาวกาลิก
กัปปิยภูมิ ๔
ยามกาลิก
สัตตาหกาลิก
ยาวชีวิก
กาลิกระคนกัน

กัณฑ์ที่ ๒๐ ภัณฑะต่างเจ้าของ

ภัณฑสงฆ์ : ของสงฆ์
ภัณฑเจดีย์ : ของเจดีย์
ภัณฑบุคคล : ขอบบุคคล

กัณฑ์ที่ ๒๑ วินัยกรรม

การแสดงอาบัติ
คำแสดงอาบัติ
คำแสดงอาบัติในปัจจุบัน
ข้อห้ามเกี่ยวกับการแสดงอาบัติ
วิธีลงโทษแก่ภิกษุอลัชชี
การอธิษฐานบริขาร
การอธิษฐานมี ๒ วิธี
การถอนอธิษฐาน
เหตุที่จะทำให้บริขารพ้นจากการอธิษฐาน
การทำพินทุกัปปะ
การทำวิกัป
วิธีทำวิกัปมี ๒
การถอนวิกัป

กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณกะ

มหาปเทส ๔
พุทธบัญญัติที่ทรงอนุญาตพิเศษ
การขออารักขา
วิบัติ ๔
อโคจร

แนวข้อสอบสนามหลวง
บรรณานุกรม

 

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก190 g
ขนาด14.5 x 21 cm