วินัยมุข-มฐบ-เอก

90฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทนำ

กัณฑ์ที่ ๒๓ สังฆกรรม
ความหมาย
มูลเหตุให้เกิดสังฆกรรม
คำสวดในการทำสังฆกรรม
ประเภทของสังฆกรรม

อปโลกนกรรม
ญัตติกรรม
ญัตติทุติยกรรม
ญัตติจตุตถกรรม

จำนวนสงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม
คุณสมบัติของภิกษุผู้เข้าร่วมสังฆกรรม
เหตุที่ทำให้สังฆกรรมวิบัติ
อักษรในภาษาบาลี
กรรมวาจาวิบัติเพราะการสวด

กัณฑ์ที่ ๒๔ สีมา
ความหมาย
มูลเหตุที่ทรงอนุญาตให้สมมติสีมา
ประเภทแห่งสีมา
นิมิต ๘ ชนิด
วิธีผูกพัทธสีมา
ประเภทของพัทธสีมา
วิธีผูกสีมาสองชั้น
ประโยชน์ของการสมมติสีมาสองชั้น
อพัทธสีมา
วิธีทำสังฆกรรมในอุทกุกเขปสีมา
สีมาวิบัติ

กัณฑ์ที่ ๒๕ สมมติเจ้าหน้าที่สงฆ์
ประเภทของเจ้าหน้าที่สงฆ์
สมบัติของเจ้าหน้าที่สงฆ์
วิธีสมบัติแต่งตั้ง
เจ้าอธิการแห่งจีวร
ข้อกำหนดสำหรับภิกษุผู้มีหน้าที่รับจีวร
ข้อกำหนดสำหรับภิกษุผู้มีหน้าที่เก็บผ้า
ข้อกำหนดสำหรับภิกษุผู้มีหน้าที่แจกผ้า
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
เจ้าอธิการแห่งอาหาร
ข้อกำหนดสำหรับภิกษุผู้มีหน้าที่แจกภัต
การแจกภัต ๒ อย่าง
ภัตในพระบาลีและวิธีแจก
เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
หลักเกณฑ์การแจกเสนาสนะ
เวลาที่ควรถือครองเสนาสนะ
ฐานะของผู้ถือครองเสนาสนะ
ภิกษุไม่ควรให้ย้ายเสนาสนะ
เจ้าอธิการแห่งอาราม
เจ้าอธิการแห่งคลัง

กัณฑ์ที่ ๒๖ กฐิน
ความหมาย
มูลเหตุที่ทรงอนุญาตกฐิน
เขตกฐิน
ผ้าที่ควรทำเป็นผ้ากฐิน
ผ้าที่ห้ามทำเป็นผ้ากฐิน
คุณสมบัติของสงฆ์ผู้ควรกรานกฐิน
จำนวนสงฆ์ผู้ให็ผ้ากฐิน
คุณสมบัติของภิกษุผู้ควรครองผ้ากฐิน

รู้จักบุพพกรณ์
รู้จักการถอนไตรจีวร
รู้จักอธิษฐานไตรจีวร
รู้จักการกรานกฐิน
รู้จักมาติกา
รู้จักปลิโพธ
รู้จักกฐินเดาะ
รู้จักอานิสงส์กฐิน

วิธีใช้ผ้ากฐิน
ใครเป็นผู้กรานกฐิน
วริวารกฐินเป็นของใคร
สาเหตุที่ทำให้กฐินไม่เป็นอันกราน

กัณฑ์ที่ ๒๗ บรรพชาและอุปสมบท
ความหมาย
วิธีบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

บรรพชา

คุณสมบัติของผู้บรรพชา
ข้อกำหนดสำหรับการให้บรรพชา
การบอกภัณฑุกรรม
วิธีบรรพชาในพระบาลีและอนุฎีกา
วิธีบรรพชาในประเทศไทย
บรรพชาแบบอุกาสะ
บรรพชาแบบเอสาหัง

อุปสมบท

คุณสมบัติของผู้อุปสมบท
วิธีนับอายุ
อภัพบุคคล
อภัพบุคคลที่ถูกห้ามเด็ดขาด
อภัพบุคคลที่ไม่ถูกห้ามเด็ดขาด
จำพวกที่ถูกห้ามไม่ให้บรรพชา
จำพวกที่ถูกห้ามไม่ให้อุปสมบท
ข้อกำหนดสำหรับการอุปสมบท
บุพพกิจแห่งการอุปสมบท
ปัจฉิมกิจแห่งการอุสมบท

กัณฑ์ที่ ๒๘ วีธีระงับวิวาทาธิกรณ์
วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์
ประเภทแห่งวิวาทมูล
ตัวอย่างกรณีวิวาทาธิกรณ์
วิธีป้องกันไม่ให้เกิดวิวาทาธิกรณ์
วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์
วิธีระงับด้วยสัมมุขาวินัย
วิธีระงับด้วยเยภุยยสิกา
วิธีจับฉลาก
การแยกวิจิจฉัยอธิกรณ์

กัณฑ์ที่ ๒๙ วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์
ความหมายและมูลเหตุแห่งอนุวาทาธิกรณ์
ประเภทของการโจท
อธิกรณ์ที่ควรยกขึ้นวินัยฉัย
องค์ประกอบสำหรับวินิจฉัยตัดสินอธิกรณ์
หลักปฏิบัติสำหรับโจทก์
หลักปฏิบัติสำหรับจำเลย
วิธีโจท
ปรเภทของผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสู่ที่วินิจฉัย
วิธีขอโอกาสของโจทก์ต่อจำเลย
ลักษณะของภิกษุที่ไม่ควรให้โอกาส
คุณสมบัติของภิกษุผู้ควรเลือกให้เป็นผู้พิจารณาอธิกรณ์
ระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้พิจารณาอธิกรณ์
การซักถาม
เรื่องที่ห้ามถาม
หลักสำหรับวินิจฉัยและตัดสินอธิกรณ์
การสืบพยานและการซักถามพยาน
ลักษณะคำให้การที่ควรฟังและไม่ควรฟัง
หน้าที่ของสงฆ์
ทิฏฐาวิกัมม์
วิธีระงับอธิกรณ์ด้วยตัสสปาปิยสิกา
ถ้อยคำที่รับฟังโดยฐานเป็นโจทก์ไม่ได้
อธิกรณ์ที่อุธรณ์ได้และอุธรณ์ไม่ได้
วิธีระงับอนาวาทาธิกรณ์โดยไม่ต้องพิจารณา
โทษของอนุวาทาธิกรณ์

กัณฑ์ที่ ๓๐ วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์
ความหมายและประเภทของอาบัติ
วิธีระงับครุกาบัติด้วยวุฏฐานวิธี
จำนวนสงฆ์ผู้ทำกรรม
วุฏฐานวิธีสำหรับอาบัติที่ไม่ได้ปกปิด

รัตติเฉทแห่งมานัต
อาวาสที่เหมาะสำหรับประพฤติมานัต
ข้อห้ามสำหรับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
ข้อที่ทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้ประพฤติมานัต
วัตรสำหรับภิกษุผู้ประพฤติมานัต

วุฏฐานวิธีสำหรับอาบัติที่ปกปิด

ลักษณะของการปกปิดอาบัติ
ภิกษุผู้ที่ควรจะรับบอก
ภิกษุผู้ที่ไม่ควรจะรับบอก
วัตรสำหรับภิกษุผู้ประพฤติปริวาส
รัตติเฉทแห่งปริวาส
ประเภทของปริวาส

วุฏฐานวิธีสำหรับอันตราบัติ

วัตรสำหรับผู้ต้องอันตราบัติ
ภิกษุผู้ควรให้กลับประพฤติวุฏฐานวิธีใหม่

สมถวิธีในการระงับครุกาบัติ
วิธีระงับลหุกาบัติด้วยติณวัตถารกวิธี
สรุปวิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ด้วยอธิกรณสมถะ
โทษของอาปัตตาธิกรณ์

กัณฑ์ที่ ๓๑ กิจจาธิกรณ์ว่าด้วยนิคคหกรรม
ความหมายนิคหกรรม
บุคคลผู้ควรลงนิคหกรรม
นิคหกรรมสำหรับภิกษุ

ตัชชนียกรรม
วัตรสำหรับภิกษุผู้ถูกลงตัชชนียกรรม
วิธีระงับตัชชนียกรรม
นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม
หน้าที่ของภิกษุผู้เป็นอนุทูต
ลักษณะที่เป็นเหตุทำปฏิสารณียกรรม
อุปเขปณียกรรม
วัตรสำหรับภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรม
ตัสสปาปิยสิกากรรม

นิคหกรรมสำหรับคฤหัสถ์

คฤหัสถ์ที่สงฆ์ควรคว่ำบาตร
วิธีคว่ำบาตร
วิธีหงายบาตร
คุณธรรมสำหรับผู้ลงนิคหกรรม

กัณฑ์ที่ ๓๒ สังฆเภทและสังฆสามัคคี
ความหมาย
บุคคลที่ทำสังฆเภทได้
บุคคลที่ทำให้เกิดสังฆเภท
อาการที่สงฆ์จะแตกกัน
ลักษณะแห่งสังฆเภทและสังฆราชี
เรื่องสงฆ์แตกสามัคคี
ฐานแห่งนานาสังวาส
ฐานแห่งสมานสังวาส
ทางเกิดสังฆสามัคคี
ประเภทแห่งสังฆสามัคคี
วิธีทำสังฆสามัคคี

กัณฑ์ที่ ๓๓ ปฏิณกะ (เรื่องทั่วไป)
ความหมาย
ลาสิกขา
สิ่งที่ควรอ้างถึงในคำปฏิญญา
วิธีลาสิกขา
คำปฏิญญาลาสิกขาในปัจจุบัน
นาสนา
ทัณฑกรรม
วิธีลงทัณฑกรรมในบาลีและอรรถกถา
ข้อห้ามในการลงทัณฑกรรม
บุคคลผู้ควรทำหน้าที่ลงทัณฑกรรม
ประณาม
ความแตกต่างระหว่างนาสนา ทัณฑกรรม และประณาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๑ สมเด็จพระสังฆราช
หมวด ๒ มหาเถรสมาคม
หมวด ๓ การปกครองคณะสงฆ์
หมวด ๔ นิคคหกรรมและการสละสมณเพศ
หมวด ๕ วัด
หมวด ๖ ศาสนสมบัติ
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ
หมวด ๘ เบ็ดเตล็ด

แนวข้อสอบสนามหลวง
กัณฑ์ที่ ๒๓ สังฆกรรม
กัณฑ์ที่ ๒๔ สีมา
กัณฑ์ที่ ๒๕ สมมติเจ้าหน้าที่สงฆ์
กัณฑ์ที่ ๒๖ กฐิน
กัณฑ์ที่ ๒๗ บรรพชาและอุปสมบท
กัณฑ์ที่ ๒๘ วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์
กัณฑ์ที่ ๒๙ วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์
กัณฑ์ที่ ๓๐ วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์
กัณฑ์ที่ ๓๑ กิจจาธิกรณ์ว่าด้วยนิคคหกรรม
กัณฑ์ที่ ๓๒ สังฆเภทและสังฆสามัคคี
กัณฑ์ที่ ๓๓ ปกิณกะ (เรื่องทั่วไป)
พระราชบัญิคณะสงฆ์
บรรณานุกรม

 

 

Additional information

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 14.5 x 21 cm