วินัยมุข-มฐ.-เอก

70฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำชี้แจง

กัณฑ์ที่ ๒๓ สังฆกรรม
สังฆกรรม
กรรมย่อมวิบัติด้วยเหตุ ๔
อักรวิธี
แนวคำถามคำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๔ สีมา
พัทธสีมา
วิธีผูกพัทธสีมาตามธรรมเนียมในบัดนี้
อพัทธสีมา
คามสีมาและนิคมสีมา
สัตตัพภันตรสีมา
อุทกุกเขปสีมา
สีมาสังกระ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๕ สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
คุณสมบัติของภิกษุผู้จะเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
ประเภทเจ้าอธิการแห่งจีวร
เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
เจ้าอธิการแห่งอาราม
เจ้าอธิการแห่งคลัง
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๖ กฐิน
พระพุทธประสงค์
สิทธิของภิกษุผู้กรานกฐิน
ผ้าที่ใช้ทำเป็นผ้ากฐิน
ผ้าที่ไม่ควรใช้เป็นผ้ากฐิน
จำนวนสงฆ์ผู้ที่จะให้ผ้ากฐิน
องค์ของภิกษุผู้สมควรกรานกฐิน
บุพพกรณ์
สีที่อนุญาต
คำอธิษฐานไตรจีวร
คำกรานกฐิน
เหตุที่ทำให้กฐินเดาะ
อานิสงส์กฐิน ๕ ประการ
คำอปโลกน์ให้ผ้าบริวารกฐิน
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
วิบัติ ๓ ประการ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๗ บรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา
การบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
คุณสมบัติของผู้บรรพชาเป็นสามเณร
วิธีให้บรรพชา
คำขอรับสมณคมน์
คำสมาทานพร้อมทั้งคำแปล
คำสรุปคำสมาทานสิกขาบท
อุปสมบท
วิธีนับอายุของผู้อุปสมบท
บุคคลที่ถูกห้ามเด็ดขาด
อภัพบุคคลที่ไม่ถูกห้ามเด็ดขาด
สมบัติแห่งการอุปสมบท
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๘ วิธีระงับวิวาทาธกรณ์
วิวาทาธิกรณ์
วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์ ๒ อย่าง
วิธีระงับด้วยสัมมุขาวินัย
วิธีระงับด้วยเยภุยยสิกา
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๙ วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์
มูลเหตุแห่งอนุวาทาธิกรณ์
ภิกษุผู้จะตัดสินอรรถคดี ต้องประกอบด้วยองค์ ๕
ภิกษุจะเป็นโจทก์นั้น ควรตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประการ
ผู้วินิจฉัยอธิกรณ์มี ๓ ประเภท
องค์ของภิกษุผู้เข้าสู่ที่วินิจฉัย ๗ ประการ
ภิกษุที่สงฆ์เลือกให้เป็นผู้พิจารณา พึงประพฤติตนดังนี้
จำเลยพึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ
ลักษณะคำพยานที่ควรฟังได้หรือไม่ได้
การพิจารณาและการสันนิษฐานของสงฆ์
การใคร่ครวญของสงฆ์
การลงสันนิษฐาน
ทิฏฐาวิกัมม์ การทำความเห็นให้แจ้ง
ทิฏฐาวิกัมม์ ต่างกับปฏิกโกสนา
ลักษณะการให้การที่ไม่เป็นที่พอใจ
ถ้อยคำที่รับฟังโดยฐานเป็นโจทก์ไม่ได้
อธิกรณ์ที่อุทธรณ์ได้และไม่ได้
วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์ด้วยไม่ต้องพิจารณา
จำเลยถูกโจทด้วยเรื่องที่ทำในคราวเป็นบ้า
โทษแห่งอนุวาทาธิกรณ์
คุณสมบัติของโจทก์
คุณสมบัติของจำเลย

กัณฑ์ที่ ๓๐ วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์
วิธีระงับครุกาบัติ
จำนวนสงฆ์ผู้ทำกรรม
วิธีเก็บวัตรและสมาทานวัตร
รัตติเฉท
อาวาสที่เหมาะสำหรับประพฤติมานัต
ข้อห้ามของมานัตตจาริกภิกษุ
กิจ ๕ อย่าง
วัตรสำหรับมานัตตจาริกภิกษุ ๑๐ หมวด
เนื้อความแห่งวัตรทั้ง ๑๐ หมวด
วุฏฐานวิธีสำหรับอาบัติที่ปกปิด
ลักษณะปิดอาบัติ
ความหมายของลักษณะปิดอาบัติ ๕ คู่
ภิกษุผู้ควรจะรับบอก มี ๒ พวก
ปริวาส มี ๓ ชนิด
ความหมายแห่งปริวาส ๓ ชนิด
คำสมาทานปริวาส
รัตติเฉทแห่งปาริวาสกภิกษุ
วุฏฐานวิธีสำหรับอันตราบัติ
วัตรสำหรับภิกษุผู้ต้องอันตราบัติ
ภิกษุผู้ควรให้กลับประพฤติวุฏฐานวิธีใหม่
วิธีระงับระหุกาบัติด้วยติณวัตถารกวินัย
การระงับอาปัตตาธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกวิธี
อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ ประการ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๓๑ กิจจาธิกรณ์และวิธีระงับเนื่องด้วยนิคคหะ
กิจจาธิกรณ์ มี ๔ อย่าง
หลักของผู้ปกครองหมู่
ผู้ควรแก่นิคคหะ มี ๒ พวก
กรรม ๖ อย่าง

๑. ตัชชนียกรรม
๒. นิยสกรรม
๓. ปัพพาชนียกรรม
๔. ปฏิสารณียกรรม
๕. อุกเขปนียกรรม
๖. ตัสสปาปิยสิกากรรม

การคว่ำบาตรและหงายบาตร
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๓๒ สังฆเภทและสังฆสามัคคี
บุคคลผู้ทำสังฆเภท
บุคคลผู้ไม่อาจทำสังฆเภท
สาเหตุที่ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน
สังฆเภทกับสังฆราชี
เรื่องสงฆ์แตกแยกกันที่เกิดภายหลังพุทธปรินิพพานมี ๒ ครั้ง
สังฆสามัคคี
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๓๓ ปกิณณกะ
การลาสิกขา
นาสนา
ทัณฑกรรม
ประณาม
แนวคำถาม-คำตอบ

ภาคผนวก ภิกษุณี
ความเกิดขึ้นแห่งภิกษุณี

ภาคกรรมวาจาแบบกรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
คำสวดถอนติจาวราวิปปวาส
คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา
คำทักนิมิต
คำสมมติสมานสังวาสสีมา
คำสมมติติจาวราวิปปวาส
แบบกรรมวาจาสวดสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
คำมอบให้นวกรรม
แบกรรมวาจาวสวดให้ผ้ากฐิน

คำต่างๆ สำหรับบรรพชาอุปสมบทเฉพาะที่เป็นคนยืน
คำให้สรณคมน์
คำบอกสิกขาบท ๑๐
คำบอกบาตรจีวร
คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
คำสอนซ้อม
คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
คำขออุปสมบท
คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
คำถามอันตรายิกธรรม
กรรมวาจาอุปสมบท

สำหรับอุปสมบทคู่
คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
คำขออุปสมบทพร้อมกัน
คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
กรรมวาจาอุปสมบท
คำบอกอนุศาสน์

คำต่าง ๆ สำหรับวุฏฐานวิธีแห่งสัญเจตสิกาบัติ สำหรับอปฏิจฉันนาบัติตัวเดียว
คำขอมานัต
กรรมวาจาให้มานัต
คำสมาทานมานัต
คำบอกมานัต
คำเก็บมานัต
คำขออัพภาน
กรรมวาจาอัพภาน

สำหรับอปฏิจฉันนาบัติหลายตัว
คำขอมานัต
กรรมวาจาให้มานัต
คำบอกมานัต
คำขออัพภาน
กรรมวาจาอัพภาน

สำหรับปฏิจฉันนาบัติตัวเดียว
คำขอปฏิจฉันนปริวาสเพื่ออาบัติที่ปิดไว้ ๕ วันเป็นตัวอย่าง
กรรมวาจาให้ปฏิจฉันนปริวาส
คำสมาทานปริวาส
คำบอกปฏิจฉันนปริวาส
คำเก็บปริวาส
คำขอมานัต
คำขออัพภาน
กรรมวาจาอัพภาน
คำขออัคฆสโมธานปริวาส
กรรมวาจาให้อัคฆสโมธานปริวาส
คำบอกอัคฆสโมธานปริวาส
คำขอมานัต
คำขอสโมธานปริวาสเพิ่ม
คำขอสิสสกสโมธานปริวาส
คำขอสุทธันตปริวาส
กรราวาจาให้สุทธันตปริวาส
คำขอมานัต
กรรมวาจาให้มานัต
คำขออัพภาน
กรรมวาจาอัพภาน
มูลายปฏิกัสสนา
คำขอปฏิกัสสนา
คำขอปฏิกัสสนา
คำขอมานัต
คำขอปฏกัสสนา
กรรมวาจาปฏิกัสสนา
คำบอกปริวาส
คำขอมานัต
คำขอปฏิกัสสนา

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรียงตามลำดับมาตรา)
สรุปรายละเอียด
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๑
สมเด็จพระสังฆราช
หมวด ๒
มหาเถรสมาคม
หมวด ๓
การปกครองคณะสงฆ์
หมวด ๔
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
หมวด ๕
วัด
หมวด ๖
ศาสนสมบัติ
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
แนวคำถาม-คำตอบ

Additional information

น้ำหนัก 210 g
ขนาด 14.5 x 21 cm