วินัยมุข-มฐ-โท

35฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำชี้แจง
สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์
อภิสมาจาร
แนวคำถาม - คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๑ กายบริหาร

ข้อห้ามสำหรับภิกษุผู้อาบน้ำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๒ บริหารบริโภค

ผ้าสำหรับทำจีวร ทรงอนุญาตไว้ ๖ ชนิด
ไตรจีวร ทรงอนุญาตให้ย้อมด้วยของ ๖ ชนิด
ผ้านิสีทนะ
แนวคำถาม-คำตอบ
บาตร
เครื่องบริโภค
รองเท้า
สีรองเท้าที่ทรงห้ามที ๗ ชนิด
รองเท้าห้ามขลิบด้วยหนังสัตว์ ๘ ชนิด
เครื่องเสนาสนะ
ข้อควรจำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๓ นิสสัย

มูลเหตุที่ทรงอนุญาตให้มีพระอุชฌาย์
เหตุที่นิสัยระงับจากอุปัชฌาย์
องค์คือสั่งบังคบนั้นมีมติเป็น ๒
วิธีประณาม
วิธีถอนประณาม
คำขอนิสัยในการถืออาจารย์
องค์แห่งนิสสัยมุตตกะ
หน้าที่ของพระเถระ
องค์สมบัติแห่งพระเถระ
ข้อควรจำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๔ วัตร

กิจวัตร

๑. อุปัชฌายวัตร
๒. สัทธิวิหาริกวัตร
๓. อาคันตุกวัตร
๔. อาวาสิกวัตร
๕. คมิกวัตร
๖. ปิณฑปาติกวัตร
๗. ภัตตัคควัตร
๘. เสนาสนคาหาปกวัตร
๙. เสนาสนคาหากวัตร
๑๐. วัจจกุฏิวัตร
๑๑. คิลานกวัตร

จริยาวัตร
วิธีวัตร
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๕ คารวะ

วิธีแสดงความเคารพ
ธรรมเนียมปฏิบัติ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๖

ดิถีที่กำหนดให้เข้าพรรษา
สถานที่ห้ามจำพรรษา
คำอธิฐานพรรษา
ข้อที่ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ห้ามตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรม
สัตตาหกรณียะ
เหตุที่ทรงอนุญาติให้สัตตาหะ
เหตุที่พรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติ
อานิสงส์แห่งการจำพรรษา ๕  ประการ
ข้อควรจำ
แนวคำถาม - คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๗ อุโบสถ ปวารณา

อุโบสถ
บุพกรณ์ มี ๔ ประการ
บุพกิจ มี ๕ ประการ
สังฆอุโบสถ
คำประกาศสมมติตนเองเป็นผู้ถาม
คำประกาศสมมติตนเองเป็นผู้วิสัชนา
คำที่ภิกษุอื่นสมมติให้เป็นผู้วิสัชชนากระกอบชื่อแทน
อุทเทส ๕
เหตุให้สวดพระปาฎิโมกข์ย่อ
เหตุฉุกเฉินที่เรียกว่าอันตรายนั้น มี ๑๐ อย่าง
วิธีสวดย่อ
คำสวดย่อแบบแบบมติของพระมหาเถรเจ้าป
ปาริสุทธิโอโบสถ
อธิษฐานอุโบสถ
ปวารณา
สังฆปวารณา
คำปวารณา
เหตุแห่งกรเลื่อนวันปวารณา
คณะปวารณา
ข้อควรจำ
แนวถามถามคำตอบ

กัณฑ์ที่ ๑๘ บุญกิริยา

อนาจาร
ปาปสมาจาร
อเนสนา
วิญญิตที่ท่านห้ามบางประการ
ข้อควรจำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ็ที่ ๑๙ กาลิก

ยาวกาลิก
เนื้อที่ต้องห้าม
เนื้อที่บริสุทธิ์
ขาทนียะ
กัปปิยภูมิ
ยามกาลิก
วิธีทำน้ำปานะ
สัตตาหกาลิก
วัตถุที่ใช้สำหรับทำน้ำมัน มี ๓ ชนิด
ยาวชีวิก
กาลิกระคนกัน
ข้อควรจำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๐ ภัณฑะต่างเจ้าของ

ของสงฆ์
ภิกษุมีหน้าที่แจกลหุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
เสนาสนะในวัดร้าง
ที่กัลปนา
ของเจดีย์
ของบุคคล
ของส่วนตัวที่อนุญาตให้มี
ของส่วนตัวที่ไม่อนุญาตให้มี
การปลงสังขาร
ลักษณะของการถือวิสาสะ
วิสาสะในอรรถกถา
ข้อควรจำ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๑ วินัยกรรม

วิธีแสดงอาบัติ
คำแสดงอาบัติตัวเดียว
คำแสดงอาบัติชื่อเดียวแต่ต้องหลายตัว
คำแสดงอาบัติชื่อเดียวกันแต่ต่างเรื่องกัน
สภาคาบัติ
การบอกชื่ออาบัติที่แสดง
อธิษฐาน
การถอนอธิษฐาน
การทำพินทุ
สาเหตุแห่งการเสียอธิษฐาน
วิกัป
คำถอนวิกัป
ข้อควรจำ
แนวคำถาม - คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณณกะ

มหาปเทส ๔
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ขออารักขา
วิบัติ ๔ ประการ
อโคจร
ข้อควรจำ
แนวคำถาม - คำตอบ
ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยมุข

 

 

Additional information

น้ำหนัก140 g
ขนาด14.5 x 21 cm