วินัยมุข-เล่ม๑-มฐ-ตรี

50฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความเป็นมาแห่งวินัยมุข

กัณฑ์ที่ ๑ อุปสัมปทา

วิธีอุปสมบท ๓ อย่าง
แนวคำถามคำตอบอุปสัมปทา

อนุศาสน์ ๘ อย่าง

นิสสัย ๔
อกรณียกิจ ๔
แนวคำถามคำตอบอนุศาสตร์ ๘ อย่าง
สิกขาของภิกษุ ๓ อย่าง
แนวคำถามคำตอบสิกขา ๓

กัณฑ์ที่ ๒ พระวินัย

พระบัญญัติและวิธีตั้งพระบัญญัติ
ชื่อของอาบัติ ๗ อย่าง
อานิสงส์แห่งพระวินัย
แนวคำถามคำตอบพระวินัย

กัณฑ์ที่ ๓ สิกขาบท

สิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์
แนวคำถามคำตอบสิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๔ ปาราชิก

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
มหาโจร ๕ ประเภท
สรุปอาบัติปาราชิก
แนวคำถามคำตอบปาราชิก ๔ สิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๕ สังฆาทิเสส

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐
สิกขาบทที่ ๑๑
สิกขาบทที่ ๑๒
สิกขาบทที่ ๑๓
สรุปอาบัติสังฆาทิเสส
แนวคำถามคำตอบสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท

อนิยต ๒ สิกขาบท

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สรุปอนิยต
แนวคำถามคำตอบอนิยต ๒ สิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๖ นิสสัคคิยปาจิตตีย์
จีวรวรรคที่ ๑

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

โกสิยวรรคที่ ๒

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

ปัตตวรรคที่ ๓

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐
สรุปนิสสัคคีย์
แนวคำถามคำตอบนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๗ ปาจิตตีย์
มาสาวาทวรรคที่ ๑

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

ภูติคามวรรคที่ ๒

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

โอวาทวรรคที่ ๓

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

โภชนวรรคที่ ๔

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

อเจลกวรรคที่ ๕

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

สุราปานวรรคที่ ๖

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

สัปปาณวรรคที่ ๗

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐

สหธรรมิกวรรคที่ ๘

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐
สิกขาบทที่ ๑๑
สิกขาบทที่ ๑๒

รตนวรรคที่ ๙

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
สิกขาบทที่ ๕
สิกขาบทที่ ๖
สิกขาบทที่ ๗
สิกขาบทที่ ๘
สิกขาบทที่ ๙
สิกขาบทที่ ๑๐
สรุปข้อห้ามในกัณฑ์นี้
แนวคำถามคำตอบปาจิตตี ๙๒ สิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๘ ปาฏิเทสนียะ

สิกขาบทที่ ๑
สิกขาบทที่ ๒
สิกขาบทที่ ๓
สิกขาบทที่ ๔
แนวคำถามคำตอบปาติเทสนียะ ๔ สิกขาบท

เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท

สรูปที่ ๑
โภชนสปฏิสังยุตที่ ๒
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตที่ ๓
ปกิณกะที่ ๔
แนวคำถามคำตอบเสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท

กัณฑ์ที่ ๙ อธิกรณสมถะ

อธิกรณ์ ๔
อธิกรณสมถะ ๗
แนวคำถามคำตอบอธิกรณสมถะ

กัณฑ์ที่ ๑๐ มาตรา

มาตราเวลา
มาตราวัด
มาตราตวง
มาตราชั่ง
มาตรารูปิยะ
มาตราพิเศษ

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก 190 g
ขนาด 14.5 x 21 cm