ศัพท์-สำนวน-มังคลัตถทีปนี

95฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ข้อแนะนำ วิชาแปลไทยเป็นมคธ ประโยค ป.ธ. ๗
ตัวอย่างปัญหา
การแก้อรรถ
ตัวอย่างการแต่งแก้อรรถของนักเรียน
หลักการแก้อรรถ
ตัวอย่างที่นักเรียนส่วนมากแต่งผิดเสมอ
วิเคราะห์
ตัวอย่างแบบฝึกหัดแปลไทยเป็นมคธ
๑. ไขแบบ
๒. แบบอธิบาย
๓. แบบ มีตัวประธาน และวุจฺจติ
๔. แบบ ยสฺมา...ตสฺมา
๕. แบบใช้ โต ปัจจัย และ อตฺถ
การแต่งบาลี อัฏฐกถา ฎีกา อนุฎีกา
การใช้เปยยาล
การใช้ไม้ยมก
การเขียนหนังสือ
ศัพท์ธรรมะหรือคำเฉพาะต้องท่องจำไว้
ประโยค ย-ต
โต ปัจจัย
ต สัพพนาม
เรื่องการวิจฉัย
ชนบทพิเศษ ๒๑ ศัพท์
อุปฺปตฺติกถา

Additional information

น้ำหนัก 290 g
ขนาด 14.5 x 21 cm