ศาสนพิธี-มฐบ-ตรี

50฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาพิธี

ความสำคัญของศาสนพิธี
ศาสนพิธีเกิดขึ้นได้อย่างไร
ประโยชน์ของการปฏิบัติตามศาสนพิธี

ขอบข่ายเนื้อหาศาสนพิธี
บทที่ ๒ กุศลพิธี ว่าด้วยวิธีการบำเพ็ญบุญกุศล

๑. วิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ความหมาย
ประวัติความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในประเทศไทย
เป้าหมายของพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ระเบียบและขั้นตอนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๒. พิธีรักษาอุโบสถศีล
ความหมาย
ประวัติความเป็นมาในการรักษาอุโบสถศีล
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการถืออุโบสถศีล
ระเบียบและขั้นตอนในการรักษาอุโบสถศีล
กิจที่ควรทำขณะรักษาอุโบสถศีล
๓. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ความหมาย
ประวัติความเป็นมาของพิธีเวียนเทียนในประเทศไทย
จุดมุ่งหมายของการเวียนเทียนในวันสำคัญ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ระเบียบและขั้นตอนในการเวียนเทียน
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันวิสาขบูชา
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา

บทที่ ๓ บุญพีธี ว่าด้วยวิธีการทำบุญ

ความหมาย
ประวัติและความเป็นมาของพิธีการทำบุญ
รูปแบบของวิธีการทำบุญ
การทำบุญงานมงคล
ความหมาย
ระเบียบและขั้นตอนในการทำบุญงานมงคล
ระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์ในงานมงคล
การทำบุญงานอวมงคล
ความหมาย
๑. พิธีทำบุญหน้าศพ
วิธีการตั้งศพ
ระเบียบพิธีการสวดพระอภิธรรม
พิธีการทำบุญวันเผาศพ
๒. พิธีทำบุญอัฐิ
ระเบียบพิธีทำบุญฉลองอัฐิ
พิธีทำบุญครบรอบ ๗, ๕๐, ๑๐๐ วัน
ระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์ในงานมงคล

บทที่ ๔ ทานพิธี ว่าด้วยพิธีการถวายทาน

ความหมาย
ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง
ทาน ๒ ประเภท
การถวายทานตามกาลนิยม
ขั้นตอนการถวายสังฆทาน
ระเบียบพิธีถวายสังฆทาน
พิธีถวายทานประเภทต่างๆ

บทที่ ๕ ปกิณกพิธี ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด

ความหมาย
พิธีแสดงความเคารพพระ
วิธีประเคนของพระ
วิธีทำหนังสืออาราธนาและใบวารณา
วิธีทำหนังสืออาราธนา
วิธีทำใบปวารณา
วิธีการอาราธนาต่างๆ
วิธีการอาราธนา ๓ อย่าง
การอาราธนาศีล
การอาราธนาพระปริตร
การอาราธนาธรรม
วิธีการกรวดน้ำ
ความเป็นมาของการกรวดน้ำ
ความหมายของการกรวดน้ำ
วิธีการกรวดน้ำ
วิธีการกรวดน้ำ ๔ แบบ

แนวปัญหาสนามหลวง วิชาศาสนพิธี
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก150 g
ขนาด14.5 x 21 cm