ศาสนพิธี-มฐบ-นธ-โท

50฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ขอบข่ายเนื้อหา
ข้อควรรู้เบื้องต้น
โอวาทปาฏิโมกข์
บุญกิริยาวัตถุ ๓
คำศัพท์ที่น่ารู้
ลับสมองเพิ่มทักษะ

หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
ขอบข่ายเนื้อหา
กุศลพิธี

๑. พิธีเข้าพรรษา
พิธีกรรมที่พึงทำในวันเข้าพรรษา
๒. พิธีถือนิสัย
ระเบียบพิธีปฏิบัติการถือนิสัย
๓. พิธีทำสามีจิกรรม
ระเบียบพิธีปฏิบัติการทำสามีจิกรรม
๔. พิธีทำวัตรสวดมนต์
ระเบียบพิธีปฏิบัติการสวดมนต์ แบ่งเป็น ๓ แบบ
๕. พิธีกรรมวันธรรมสวนะ
ระเบียบพิธีปฏิบัติวันธรรมสวนะ
๖. พิธีทำสังฆอุโบสถ
การทำสังฆอุโบสถมีหลักการปฏิบัติดังนี้
ระเบียบและวิธีการทำปริสุทธิอุโบสถ
ระเบียบและวิธีการทำอธิษฐานอุโบสถ
๗. พิธีออกพรรษา
ระเบียบปฏิบัติในพิธีออกพรรษา
คำปวารณาออกพรรษา
บูรณาการชีวิต
คำศัพท์น่ารู้
ลับสมองเพิ่มทักษะ

หมวดที่ ๒ บุญพิธี
ขอบข่ายเนื้อหา
บุญพิธี

๑. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ระเบียบพิธีปฏิบัติการทำบุญตักบาตรเทโวฯ
๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๑. งานมงคลทั่วไป
๒. งานมงคลเฉพาะกรณี

๒.๑ งานฉลองพระบวชใหม่
๒.๒ งานมงคลสมรส
๒.๓ งานทำบุญอายุ
๒.๔ งานทำบุญเอาฤกษ์ชัยมงคล
๒.๕ งานทำบุญต่อนาม

๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์

ระเบียบพิธีปฏิบัติ
๑. งานทำบุญหน้าศพ
๒. งานทำบุญอัฐิ
๔. พิธีสวดพระอภิธรรม

ระเบียบพิธีปฏิบัติ
๑. การสวดประจำคืนหน้าศพ
๒. การสวดพระอภิธรรมหน้าไฟ

๕. พิธีสวดมาติกา
ระเบียบพิธีปฏิบัติ
๖. พิธีสวดแจง
ระเบียบพิธีปฏิบัติ
๗. พิธีสวดถวายพรพระ

๑. สวดถวายพรพระกรณีสามัญ
๒. สวดถวายพรพระกรณีพิเศษ

๘. พิธีอนุโมทนากรณีต่างๆ

ระเบียบการทำอนุโมทนามี ๒ อย่าง
๑. สมัญอนุโมทนา
๒. วิสามัญอนุโมทนา

๙. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา

๑. เทศน์งานทำบุญ
๒. เทศน์ตามกาลนิยม
๓. เทศน์แบบพิเศษ
๔. เทศน์มหาชาติ
บูรณาการชีวิต
คำศัพท์ที่ควรรู้
ลับสมองเพิ่มทักษะ

หมวดที่ ๓ ทานพิธี
ขอบข่ายเนื้อหา
ทานพิธี

๑. พิธีถวายสังฆทาน

ระเบียบพิธีปฏิบัติการถวายสังฆทาน

๒. พิธีถวายสลากภัตร
๓. พิธีตักบาตรข้าวสาร
๔. พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง
๕. พิธีถวายเสนาสนะ กุฎีวิหาร
๖. พิธีถวายศาลาโรงธรรม
๗. พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก
๘. พิธีถวายผ้าจำนำพรรษา
๙. พิธีถวายผ้าอัจเจกจีวร
๑๐. พิธีทอดผ้าป่า

ระเบียบปฏิบัติ

๑๑. พิธีถวายผ้ากฐิน

ความเป็นมาแห่งการถวายผ้ากฐิน
ระเบียบปฏิบัติในการทอดกฐิน
ความพิเศษของการทอดกฐิน
อานิสงส์การทอดกฐิน

๑๒. พิธีถวายธูปเทียนดอกไม้

ระเบียบพิธีนิยมทำเป็น ๒ แบบ

๑๓. พิธีลอยกระทง

ระเบียบพิธีปฏิบัติตามที่นิยมทำกันในปัจจุบัน

๑๔. พิธีถวายธงเพื่อบูชา
๑๕. พิธีถวายเจกุฎี
๑๖. พิธีถวายสะพาน

พิธีถวายทานพิเศษ
๑. พิธีถวายปราสาทผึ้ง
๒. พิธีถวายโรงอุโบสถ
๓. พิธีถวายยานพาหนะ
๔. พิธีถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก
๕. พิธีถวายคำภีร์พระธรรม
คำศัพท์ที่ควรรู้
ลับสมองเพิ่มทักษะ

หมวดที่ ๔ ปกิณกพิธี
ขอบข่ายเนื้อหา
ปกิณกพิธี

๑. พิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
๒. พิธีไหว้ครูของนักเรียน

ระเบียบพิธีปฏิบัติสำหรับนักเรียน

๓. วิธีจับด้ายสายสิญจน์
๔. วิธีบังสุกุลเป็น

ระเบียบพิธีปฏิบัติสำหรับเจ้าภาพ
ระเบียบพิธีปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสงฆ์

๕. วิธีบอกศักราช
คำศัพท์ที่ควรรู้
ลับสมองเพิ่มทักษะ
แนวปัญหา - เฉลยสนามหลวง
บรรณานุกรม

 

Additional information

น้ำหนัก 160 g
ขนาด 14.5 x 21 cm