ศาสนพิธี-มฐ-โท

35฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทนิเทศ
หมวดที่ ๑ กุศลพิธี

๑. พิธีเข้าพรรษา
ระเบียบพิธี
กรณียกิจที่จะต้องปฏิบัติ

ก. การทำวัตรเย็น
ข. การแสดงพระธรรมเทศนา
ค. การทำสามีจิกรรม
ง. การอธิษฐานพรรษา
จ. การเจริญพระพุธทมนต์
ฉ. การสักการะบูชาปูชนียวัตถุสถานภายในวัด

๒. พิธีถือนิสัย

ระเบียบพิธี

๓. พิธีทำสามีจิกรรม

ระเบียบพิธี
คำขอขมาและคำอวยพรบาลีแบบต่างๆ

๔. พิธีทำวัตรสวดมนต์

ระเบียบวิธี

๕. พิธีกรรมวันธรรมสวนะ

ระเบียบพิธี

๖. พิธีทำสังฆอุโบสถ

หลักการทำสังฆอุโบสถ
ระเบียบพิธี
ระเบียบการทำปาริสุทธิอุโบสถ
ระเบียบการทำอธิษฐานอุโบสถ

๗. พิธีออกพรรษา

ระเบียบพิธี
แนวคำถาม-คำตอบ

หมวดที่ ๒ บุญพิธี

๑. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ระเบียบพิธี

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ระเบียบปฏิบัติและบทพระพุทธมนต์ที่นิยมใช้
ก. งานมงคลทั่วไป
ข. งานมงคลเฉพาะกรณี

๑. งานฉลองพระบวชใหม่
๒. งานมงคลเฉพาะกรณี
๓. งานทำบุญอายุ
๔. งานทำบุญเอาฤกษ์ชัยมงคล
๕. งานทำบุญต่อนาม

๓. พิธีสวดพระพุทธมนต์

ระเบียบพิธี

๔. พิธีสวดพระอภิธรรม

ระเบียบพิธี

๕. พิธีสวดมาติกา

ระเบียบพิธี

๖. พิธีสวดแจง

ระเบียบพิธี

๗. พิธีสวดถวายพระ

ระเบียบพิธี

๘. พิธีอนุโมทนากรณีต่างๆ

ระเบียบพิธี

๑. สามัญอุนโมทนา
๒. วิสามัญอนุโมทนา

๙. พิธีมีพระธรรมเทศนา

๑. เทศน์ในงานทำบุญ

ระเบียบพิธ๊
ก. ฝ่ายเจ้าภาพ
ข. ฝ่ายพระเทศก์

ระเบียบแสดงธรรม

๒. เทศน์ตามกาลนิยม

ระเบียบพิธี

๓. เทศน์พิเศษ
๔. เทศน์มหาชาติ

ระเบียบพิธี
แนวคำถาม - คำตอบ

หมวดที่ ๓ ทานพิธี

๑. พิธีถวายสังฆทาน
๒. พิธีถวายสลากภัต
๓. พิธีตักบาตรข้าวสาร
๔. พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง
๕. พิธีถวายเสนาสนะ กุฎี วิหาร
๖. พิธีถวายศาลาโรงธรรม
๗. พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก
๘.พิธีถวายผ้าจำนำพรรษา
๙. พิธีถวายผ้าอัจเจกจีวร
๑๐. พีธีทอดผ้าป่า
๑๑. พิธีถวายผ้ากฐิน
๑๒. พิธีถวายธูปเทียนดอกไม้
๑๓. พิธีลองกระทงตามประทีป
๑๔. พิธีถวายธงเพื่อบูชา
๑๕. พิธีถวายเวจกุฎี
๑๖. พิธีถวายสะพาน

พิธีถวายทานพิเศษ

แนวคำถาม - คำตอบ

หมวดที่ ๔ ปกิณกะ

๑. วิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
แบบสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน

(๑) แบบสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
(๒) แบบสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(๓) แบบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนสำหรับนักเรียน
(๔) แบบสวดมนต์สำหรับโรงเรียนอนุบาล
(๕) แบบสวดมนต์ก่อนนอนสำหรับนักเรียน

สวดอย่างพิสดาร

๒. วิธีไหว้ครูสำหรับนักเรียน
ระเบียบพิธีของนักเรียน
๓. วิธีจับด้ายสายสิญจน์
๔. วิธีบังสุกุลเป็น
๕. วิธีบอกศักราช

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm