สร้างบุญไว้เป็นทุนชีวิต

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ยิ่งให้ ยิ่งได้**
- อยู่อย่างสุขสดใส
- เพราะต่างฝ่ายได้เกื้อกูลกัน
- หน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น
- คือ การทำให้ผู้อื่นเป็นสุข
- อยู่เพื่อผู้อื่น จะเป็นสุขกันทั่วหน้า
- รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
- พระพุทธเจ้า ทรงเป็นยอดนักเสียสละ
- ครั้นทรงบรรลุธรรม ก็ทรงนำออกเผยแผ่
- เพราะทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขของผู้อื่น
- พระผู้ทรงเป็นสุดยอดชีวิตตัวอย่าง
- เมื่อปวารณาตนเป็นพุทธศาสนิกชน
- มองให้เข้าใจ จะรู้ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้
- พ่ออยู่หัวของปวงชนชาวไทย
- ทรงเป็นพระผู้ให้ยิ่งใหญ่ของปวงประชา
- ทำบุญกับผู้ไม่เอา เขาว่าได้อานิสงส์ใหญ่
- ทำดี ทำได้ทุกเวลา
- มาร่วมกันสรรสร้างสังคมให้อุดมด้วยธรรม
**สังฆทาน คืออะไร ?**
- ทาน มีสองประเภทใหญ่ ถ้าพิจารณาในแง่บุคคลผู้รับทาน
- ต้องได้รับมติเป็นเอกฉันท์ ท่านจึงเรียกว่า สังฆาธิปไตย
- จะถวายสังฆทานให้ได้ผลมากมี
- ควรรู้ความหมายของสังฆทานที่ถูกต้อง
- ถ้าจะให้ทานเฉพาะบุคคล ตนต้องมีปัญญาเลือกก่อนที่จะให้
- จุดมุ่งหมายของทาน คือต้องการให้มนุษย์เห็นอกเห็นใจกัน
- ทั้งผู้รับ ผู้ถวายทานร่วมกันแก้ไข พระพุทธศาสนาจะได้เจริญวัฒนาสถาพร
- ทำบุญในนาบุญที่ดี อานิสงส์แห่งทานยิ่งมีผลเลิศ
- ช่วยกันทั้งโยมทั้งพระ การถวายสังฆทานก็จะเผล็ดประโยชน์
**อานิสงส์ในการทำบุญ**
**สวดมนต์สั่งสมบุญกุศล**

- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
- อริยธนคาถา
- ภัทเทกะรัตตคาถา
- โอวาทปาติโมกขคาถา
- ปฐมพุทธาสิตคาถา
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- ทำสมาธิหลังสวดมนต์ เป็นการฝึกความอดทนในชีวิต
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm