สวดพระปริตรพิชิตกรรม

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มสวดมนต์ คืออะไร
ใจใสๆ ทำให้ได้พบสุข
ปลูกศรัทธา จะเห็นอานุภาพปริตร
สวดมนต์ พิชิตกรรมใด้อย่างไร

๑. การบูชาพระรัตนตรัย
๒. กราบพระรัตนตรัย
๓. ชุมนุมเทวดา
๔. นอบน้อมพระพุทธเจ้า
๕. ไตรสรณคมณ์
๖. สัมพุทเธ
๗. มงคลสูตร
๘. รตนสูตร
๙. เมตตปริตร
๑๐. ขันธปริตร
๑๑. โมรปริตร
๑๒. วัฏฏกปริตร
๑๓. ธชัคคปริตร (ย่อ)
๑๔. อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
๑๕. อังคุลิมาลปริตร
๑๖. โพชฌังคปริตร
๑๗. อภยปริตร

 

สารบัญภายในเล่ม


๑๘. สักกัตวา
๑๙. นัตถิ เม
๒๐. ยังกิญจิ
๒๑. มงคลจักรวาลใหญ่
๒๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๒๓. ชยปริตร
๒๔. เทวตาอุยโยชนถาคา
๒๕. สัพพมังคลคาถา

ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญ

๒๖. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๒๗. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๒๘. บทแผ่ส่วนกุศล
๒๙. บทอธิษฐานจิต

 

ฟังเสียงอ่าน


พระวรคติธรรม

จากตำนานสู่การเป็นเครื่องรักษา

โอวาทธรรมหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ฟังเสียงอ่าน


สารบัญ

สวดมนต์คืออะไร ?

ใจใสๆ ทำให้ได้พบสุข

ฟังเสียงอ่าน


ปลูกศรัทธา จะเห็นอานุภาพปริตร

สวดมนต์ พิชิตกรรมได้อย่างไร ?

ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญ

Additional information

น้ำหนัก 60 g
ขนาด 11 x 16 cm