สวดมนต์ข้ามปี (เล่มใหญ่ 18.5×26 ซม.)

30฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทนมการสิทธิคาถา
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร

บทรตนสูตร
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทวัฏฏกปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทโพชฌังคปริตร
บทอภยปริตร

บทอุณหิสสวิชัย
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทคาถามหาเมตตาใหญ่
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากาฯ)

สารบัญภายในเล่ม


บทพระคาถาชินบัญชร
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทบารมี 30 ทัศ
บทคาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาล 8 ทิศ
คาถาบูชาดวงชะตา
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
กราบลาพระ 5 ครั้ง
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 18.5 x 26 cm