สวดมนต์ทำวัตร-ฉบับพ้นทุกข์

25฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 
ทำวัตรสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ภาค ๑ : คำทำวัตรเช้าและเย็น
บทนำทำวัตร
- ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. ปุพพภาคนมการ
คำทำวัตรเช้า
- ๑. พุทธาภิถุติ
- ๒. ธัมมาภิถุติ
- ๓. สังฆาภิถุติ
- ๔. รตนัตตยัปปณามคาถา และสังเวคปริกิตตนปาฐะ
บทสวดต่อท้ายทำวัตรเช้า
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ปัฏฐนฐปนคาถา
คำทำวัตรเย็น
- ๑. พุทธานุสสติ
- ๒. พุทธาภิคีติ
- ๓. ธัมมานุสสติ
- ๔ ธัมมาภิคีติ
- ๕. สังฆานุสสติ
- ๖. สังฆาภิคีติ
บทสวดต่อท้ายทำวัตรเย็น
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ
ภาค ๒ : สวดมนต์พิเศษบางบท
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
อริยธนคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาติโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
บทไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
บทมงคลจักรวาลแปดทิศ
บทปลงสังขาร
ภาคผนวก
พิธีรับศีล ๕
พิธีรับศีล ๘ และอุโบสถศีล
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำบูชาข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำอธิษฐานของทำบุญ
คำจบของทำบุญใส่บาตร
คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
บทกรวดน้ำแบบย่อ
คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำคำกลอน
คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
คำถวายทานอุทิศแก่ผู้ตาย
คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm