สวดมนต์นพเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

สวดมนต์นพเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
นพเคราะห์คืออะไร
นพเคราะห์เกี่ยวกับชะตาชีวิตอย่างไร
ชะตาชีวิตตามหลักพุทธศาสนา
จุดประสงค์ของการสวดนพเคราะห์
พุทธ พราหมณ์ วัฒนธรรมเชื่อมโยงกัน
สวดมนต์สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาได้จริงหรือ ?
พลังพระปริตรพิชิตเคราะห์ร้าย
เหตุที่ทำให้การสวดมนต์ไม่ได้ผล
สวดบทไหนจึงดี
บทสวดนพเคราะห์ต่อชะตา
๑. บทนมัสการพระพทุธเจ้า
๒. บทไตรสรณคมน์
๓. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๔. บทชัยมงคลคาถา
๕. บทชัยปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. คาถาบูชาดวง
๘. บทบารมี ๓๐ ทัศ
๙. บทอังคุลิมาลปริตร
๑๐. คาถาโพธิบาท
๑๑. คาถาเสริมบารมี
๑๒. บทนพเคราะห์-สืบชะตา
๑๓. บทโมรปริตร
๑๔. บทอภยปริตร
๑๕. คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
๑๖. อาฏานาฏิยสูตร (ย่อ)
๑๗. บทสวดไหว้เทพนพเคราะห์
๑๘. บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
๑๙. บทมงคลจักรวาลน้อย
๒๐. คาถาธารณปริตร
๒๑. บทอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
๒๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๒๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๒๔. คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
๒๕. คำอธิษฐานบุญ
๒๖. คำอธิษฐานอโหสิกรรม
๒๗. คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

วิธีทำจิตก่อนตาย ให้ได้ไปสวรรค์
- อารัมภบท
- ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำ หรับทุกชีวิต
- การเอาชนะความตายมีกล่าวไว้ในพุทธศาสนา
- พระพุทธเจ้าช่วยเด็กให้พ้นจากความตาย
- อิทธิบาท ๔ สูตรต่ออายุ
- หนีความตายไม่ได้ แต่เลือกตายดีได้
- คนกลัวตาย ๔ ประเภท
- ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวตาย
- ทำอย่างไรจึงจะตายดี
- จะเกิดดีหรือร้าย ขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายก่อนตาย
- เคล็ดลับช่วยคนใกล้ตายให้ตายดี
- วิธีทำจิตให้ดีงามก่อนตาย
- พระนิพพาน ปลายทางแห่งความดับทุกข์

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm