สวดมนต์สิบสองตำนาน

฿ 40

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ทำวัตรเช้า
- ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

- ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ทำวัตรเย็น
- อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
- กรวดน้ำอิมินา
- นมัสการรอยพระพุทธบาท
- กรวดน้ำยังกิญจิ
ทำวัตรพระ
- ปลายสวดมนต์

บทสวดสิบสองตำนาน
- ชุมนุมเทวดา

- ปุพพะภาคะนะมะการ
- ไตรสรณคมน์
- นะมะการะสิทธิคาถา
- สัมพุทเธ
- นะโมการะอัฏฐะกะ
- ตำนานที่ ๑ (มังคะละสุตตัง)
- ตำนานที่ ๒ (ระตะนะสุตตัง)
- ตำนานที่ ๓ (กะระณียะฯ)
- ตำนานที่ ๔ (ขันธะปะริตตัง, ฉัททันตะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๕ (โมระปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๖ (วัฏฏะกะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๗ (ธะชัคคะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๘ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๙ (อังคุลิมาละปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๑๐ (โพชฌังคะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๑๑ (อะภะยะปะริตตัง)
- ตำนานที่ ๑๒ (ชะยะปะริตตัง)
- เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
- ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
- มะหาสะมะยะสุตตัง
- อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
- อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
ถวายพรพระ
สวดแจง
อภิธรรม ๗ คัมภีร์
อนุโมทนาวิธี
สามภาณ
ภาณยักษ์
วิธีบรรพชาอุปสมบท
ศาสนพิธี
- อาราธนาศีล ๕

- อาราธนาอุโบสถศีล
- คำให้ศีล
- อาราธนาปริตร
- อาราธนาธรรม
- คำถวายข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
- คำถวายสังฆทาน

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก180 g
ขนาด14.5 x 21 cm