สิ้นกรรม

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สิ้นกรรม
- "กรรม" เป็นเรื่องสำคัญกับทุกคน
- "กรรม" แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
- ถ้าเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะเป็นอิสระจากกรรม
- "กรรม" คือการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนา
- "สิ้นกรรม" หมายถึง หมดกิเลส เป็นพระอรหันต์
- สิ้นกรรม เมื่อหมดกิเลส ถ้ายังไม่หมดกิเลส ก็ต้องเป็นไปตามกรรม
- เมื่อหมดกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อนั้นคือการ "สิ้นกรรม"
- ภาษาชาวบ้านใช้ไม่ได้กับภาษาธรรมะ
- "กรรม" คือการกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่ประกอบไปด้วยเจตนาของกิเลส
- "กรรม" บัญญัติไว้สำหรับมนุษย์ที่รู้ดี รู้ชั่ว
- โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้นเหตุให้ทำกรรม
- ยึดถือกรรมดี ก็ทุกข์อย่างดี ยึดถือกรรมชั่ว ก็ทุกข์อย่างชั่ว
- ถ้าหมดอวิชชา ไม่ยึดถือความดีความชั่ว จะไม่มีความทุกข์
- การกระทำที่ปราศจากกิเลส เรียกว่า "กิริยา"
- สรุปความหมายของคำว่า "กรรม" และ "กิริยา"
- "กรรม" ๓ ประเภท กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม
- "สติ" คือเครื่องกั้นกระแสแห่งกิเลสและกรรม
- "กิเลส" เป็นต้นเหตุของกรรม
- กรรม มีหน้าที่ให้ผลแก่ผู้ทำกรรม
- ผลของกรรม คือการเวียนว่ายไปในวัฏสงสาร
- ผลของกรรม ต้องเป็นไปตามลักษณะของกรรม
- ผลของกรรม ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเหมือนตัวกรรม
- รสของกรรม เกิดจากผลของกรรม
- รสหวาน รสขม รสจืด สู้ความไม่มีรส คือ “สิ้นกรรม” ไม่ได้
- เสน่ห์ของกรรมทำให้คนหลงใหล จนถอนตัวได้ยาก
- หลงเสน่ห์ของกรรม ทำให้เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด
- กรรม คือมารที่ทำให้เกิดทุกข์
- รู้ความจริงของกรรม ไม่หลงติด คือสิ้นกรรม
- ผู้ที่ทำกรรม ผู้ที่ได้รับผลกรรม ผู้ที่ต้องเป็นไปตามกรรม คือ เจ้าของกรรม
- อวิชชา ทำให้ยึดมั่นว่าตัวกูคือเจ้าของกรรม
- การทำลายอวิชชา คือทางออกจากอำนาจกรรม
- หลุดพ้นจากอำนาจกรรมได้ ด้วย "อริยมรรคมีองค์ ๘"
- พระนิพพาน คือผลของการออกจากอำนาจกรรม
- ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากอำนาจกรรม แบ่งเป็น ๒ พวก
- ผลของความสิ้นกรรม คือ การไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
- กรรมมีเจ้าของ แต่ความสิ้นไปแห่งกรรมไม่มีเจ้าของ
- ไม่มีใครเป็นผู้เสวยสุขจากความสิ้นกรรม
- เรื่องกรรมและความสิ้นไปแห่งกรรม เกี่ยวข้องกับทุกคน
หลักปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
- จุดตั้งต้นของการละกรรมดำ คือการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
- หลงใหลในข้อวัตรปฏิบัติผิดๆ ก็เป็นกรรมดำ
- ตัวอย่างกรรมดำชนิดที่เป็นความเข้าใจผิด
- กรรมดำ ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในทางทุกข์
- ให้ฝึกสติ ระวังใจ เพื่อละกรรมดำ
- กรรมขาวต้องทำ กรรมดำต้องละ
- กรรมขาว มีวิบากขาว
- แม้ทำแต่กรรมขาวก็ยังไม่สิ้นทุกข์ เพราะยังไม่สิ้นกรรม
- กรรมไม่ดำ ไม่ขาว เป็นกรรมเพื่อความสิ้นกรรม
- กรรมไม่ดำ ไม่ขาว คือเจตนาที่จะละทั้งกรรมดี กรรมชั่ว
- ละกรรมทั้งหมดด้วยอริยมรรค เพื่อสิ้นสุดกรรมทั้งปวง
- เจตนาที่จะปฏิบัติอริยมรรค คือ กรรมไม่ดำไม่ขาว
- กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาว เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวง
- ทำลายตัวกู-ของกู คือทางลัดของกรรมไม่ดำไม่ขาว
- พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรม
- จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ คือการสิ้นกรรม เข้าถึงพระนิพพาน
- เมื่อหมดโลภะ โทสะ โมหะ ก็สิ้นกรรม เข้าถึงพระนิพพาน
- ทางลัดสู่ความสิ้นกรรม คือ ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็น
- จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ พระนิพพาน
การ์ตูนธรรมะ "บันทึกของกาขาว"
เสกมนต์ใส่ใจ

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทโพชฌังคปริตร
๘. บทสักกัต๎วา
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
๑๑. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๒. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล
สุขภาพใจดี สุขภาพกายดี
๑. คลายกรรมด้วย "ลมหายใจ"
๒. "ข้าวกล้อง" อาหารสมุนไพรบำรุงสุขภาพ
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
๑. "กรรมดำ"
๒. "กรรมขาว"
๓. "เสือเพื่อนเต่าใส่หมวก"

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm