สูตรสำเร็จเคล็ดบาลีปี 2000

฿ 70

มี 2 ปก

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ประโยค
หลักการแปลมี ๙ อย่าง
อาลปนะ
- ประโยคตัวอย่าง
นิบาต
บทกาลสัตตมี
- ประโยคตัวอย่าง
บทประธาน
- ประโยคตัวอย่าง
บทที่เนื่องด้วยประธาน
- ประโยคตัวอย่าง
กิริยาในระหว่าง
- ประโยคตัวอย่าง
บทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่าง
- ประโยคตัวอย่าง
บทกิริยาคุมพากย์
บทที่เนื่องด้วยกิริยาคุมพากย์
ลักษณะประโยค ในธรรมบท แยกได้ ๔ ลักษณะ คือ
หลักการเปิด อิติ ศัพท์
ศัพท์ที่ใช้เปิด อิติ ศัพท์ ดังนี้
หลักการแปลบทที่มีวิภัตติเสมอกัน
การแปลรูปวาจก
สูตรสำเร็จเคล็ดบาลีที่ควรจำ

- แปล วตฺถุ
- แปล อถ
- แปล ตโต
- แปล หิ ศัพท์
- แปล อถ
- แปล ยาว ศัพท์ "เพียงไร"
- แปล บทกิริยาวิเสสนะ
- แปล บททุติยาวิภัตติ
- แปล บทตติยาวิภัติ
- แปล หัก ฉัฎฐี-เป็นตติยา
- แปลบท วิกติกัตตา
- แปลบท วิกติกัมมะ
- แปลบท ตติยาวิภัตติ
- แปล โต ปัจจัยท้ายนาม
- แปล หักวิภัตติ
- แปลบท สัมภาวนะ
- แปล รวบ-ถอน
- แปล กิริยาปรามาส
- แปล อิติ ศัพท์
- แปล อุปมา
- แปล เจ, สเจ, ยทิ
- แปล กัตนอก, กัมใน
- แปล กัตนอก, เหตุกัมใน
- แปล ตุมฺเห ปน มาคู่กัน
- แปล เอวํ ศัพท์ เป็นประธาน
- แปล ประโยค กาโล, เวลา
- แปล ประโยค อนาทร
- แปล ประโยค ยถาห
- แปล ประโยค เอตทคฺคํ
- แปลบท สาธุ
- แปล ประโยค เอวํ
- แปล หิ ศัพท์ เพราะว่า
- แปล อิติ ศัพท์ ญาปนเหตุกํ
- แปล ประโยค สัตตมีปัจจัตตะ
- ห้ามขาด ตติยาวิภัตติ
- แปล ประโยค ขมนียํ
- แปล ประโยค กิมงฺคํ ปน
- แปล ประโยค ตุํ ปัจจัย
- แปล ประโยค เสยฺยถีทํ
- แปล ประโยค ปเคว
- แปลบท ไขความ คือ วิเสสลาภี
- แปลบท ไขความ สรูป
- แปล กึการณา
- แปล กถํ
- แปล กึ นุ โข
- แปล ยญเจ เสยฺโย
- แปล ประโยค กึ ปโยชนํ
- แปล ประโยค อตฺโถ
- แปลบท สกฺกา
- แปลบท อลํ
- แปลบท ลพฺภา
- แปลบท กิริยาปรามาส
- แปลบท เอวํ ศัพท์
- แปลบท ตถา ศัพท์
- แปล ภาว ศัพท์ ตตฺ, ตา ปัจจัย
- แปล รับ

หลักการแปลรวบ

- แปล ศัพท์นิบาต
- แปล อนฺต มาน ปัจจัย มีข้อกำหนดดังนี้
- แปล ต ปัจจัย
- แปล ตูนาทิ ปัจจัย

การแปลอรรถกถา (แก้อรรถ)
มีข้อจำกัด ๒ อย่างคือ
ฉันท์ที่พบในธรรมบท
การแปล บทตั้งและบทแก้ มี ๒ วิธี คือ
หลักการแปลไม่ตั้งอรรถ ดังนี้
แปลแก้อรรถ (ชื่อว่า)
แปลแก้อรรถ ไขความ หนุนคำว่า "คือ"
การแปลไขดังที่กล่าวมานั้นสรุปแล้ว ก็มี ๒ วิธี คือ
หลักการแปลโดยอรรถ (เผด็จ)
การแปลอรรถกถาสำนวนอรรถ
ข้อห้ามแปล

 

 

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 13 x 18.5 cm