หนังสือบูรณาการแผนใหม่-นธ-โท-รวมทุกวิชา

125฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


แนะแนวการเรียนการสอน นักธรรม ชั้นโท
แนะนำหนังสือหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
แนะแนวเทคนิคการท่องจำ และการอ่านหนังสือ
แนะแนวการแบ่งเวลาท่อง และการอ่านหนังสือ
แนะแนวการเตรียมแผนการสอน

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ข้อควรรู้เบื้องต้น
ความยากง่าย ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
รูปแบบในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบ
เทคนิคการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
การเตรียมตัวก่อนสอบ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิต

วิชา ธรรมวิภาค

ทุกะ หมวด ๒

อริยบุคคล ๒
กัมมัฏฐาน ๒
กาม ๒
ทิฏฐิ ๒
เทสนา ๒
ธรรม ๒
นิพพาน ๒
บูชา ๒
ปฏิสันถาร ๒
ปริเยสนา ๒
ปาพจน์ ๒
รูป ๒
วิมุติ ๒
สังขาร ๒
สมาธิ ๒
สุข ๒
ทุกข์ ๒
สุทธิ ๒

ติกะ หมวด ๓

อกุศลวิตก ๓
กุศลวิตก ๓
อัคคิ (ไฟ) ๓
อัตถะ หรือประโยชน์ ๓
อธิปเตยยะ ๓
อนุตตริยะ ๓
อภิสังขาร ๓
อาสวะ ๓
กรรม ๓
ทวาร ๓
ญาณ ๓
ตัณหา ๓
ทิฏฐิ ๓
เทพ ๓
ธรรมนิยาม ๓
นิมิต ๓
ภาวนา ๓
ปริญญา ๓
ปหาน ๓
ปาฏิหาริย์ ๓
ปิฏก ๓
พุทธจริยา ๓
ภพ ๓
โลก ๓
วัฏฏะ ๓
วิชชา ๓
วิมกข์ ๓
สมาธิ ๓
วิเวก ๓
สังขตลักษณะ ๓
สังขาร ๓
สัทธรรม ๓
สมบัติ ๓
สิกขา ๓
โสดาบัน ๓

จตุกกะ หมวด ๔

อบาย ๔
อปัสเสนธรรม ๔
อัปปมัญญา ๔
อรหันต์ ๔
พระอริยบุคคล ๔
อริยวงศ์ ๔
อรูป ๔
อวิชชา ๔
อาหาร ๔
อุปาทาน ๔
โอฆะ ๔
กิจในอริยสัจ ๔
ฌาน ๔
ทักขิณาวิสุทธิ ๔
สัมปทาคุณ ๔
ธรรมสมาทาน ๔
บริษัท ๔
บุคคล ๔
ปฏิปทา ๔
ปฏิสัมภิทา ๔
ภูมิ ๔
มรรค ๔ กับ ผล ๔
โยนิ ๔
วรรณะ ๔
วิบัติ ๔
เวสารัชชญาณ ๔

ปัญจกะ หมวด ๕

อนุปุพพิกถา ๕
กามคุณ ๕
จักขุ ๕
ธรรมขันธ์ ๕
ปีติ ความอิ่มใจ ๕
มัจฉริยะ ๕
มาร ๕
วิญญาณ ๕
วิมุติ ๕
เวทนา ๕
สังวร ๕
สุทธาวาส ๕
พระอนาคามี ๕

ฉักกะ หมวด ๖

อภิญญา ๖
อภิฐาน ๖
จริต ๖
ธรรมคุณ ๖
ปิยรูป-สาตรูป
สวรรค์ ๖ ชั้น

สัตตกะ หมวด ๗

อนุสัย ๗
เมถุนสังโยค ๗
วิญญาณฐิติ ๖
วิสุทธิ ๗

อัฏฐกะ หมวด ๘

อริยบุคคล ๘
อวิชชา ๘
วิชชา ๘
สมาบัติ ๘

นวกะ หมวด ๙

อนุปุพพวิหาร ๙
พุทธคุณ ๙
มานะ ๙
โลกุตตรธรรม ๙
วิปัสสนาญาณ ๙
สังฆคุณ ๙
สัตตาวาส ๙

ทสกะ หมวด ๑๐

อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐
ทศพลญาณ ๑๐
บารมี ๑๐
มิจฉัตตะ ๑๐
สัมมัตตะ ๑๐
สังโยชน์ ๑๐
สังโยชน์ ๑๐
สัญญา ๑๐
สัทธรรม ๑๐

เอกาทสกะ หมวด ๑๑

ปัจจยาการ ๑๑

ทวาทสกะ หมวด ๑๒

กรรม ๑๒

เตรสกะ หมวด ๑๓

ธุดงค์ ๑๓

ปัณณรสกะ หมวด ๑๕

จรณะ ๑๕

วิชา อนุพุทธประวัติ

ข้อที่ควรทราบเบี้องต้น
1. พระอัญญาโกญฑัญญเถระ
2. พระวัปปเถระ
3. พระภัททิยเถระ
4. พระมหานามเถระ
5. พระพระอัสสชิเถระ
6. พระยสเถระ
7. พระวิมลเถระ
8. พระสุพาหุเถระ
9. พระปุณณชิเถระ
10. พระควัมปติเถระ
11. พระอุรุเวลกัสสปเถระ
12. พระนทีกัสสปเถระ
13. พระคยากัสสปเถระ
14. พระสารีบุตรเถระ
15. พระมหาโมคคัลลานเถระ
16. พระมหากัสสปเถระ
17. พระมหากัจจายนเถระ
18. พระอชิตเถระ
19. พระติสสเมตเตยยเถระ
20. พระปุณณกเถระ
21. พระเมตตคูเถระ
22. พระโธตกเถระ
23. พระอุปสีวเถระ
24. พระนันทกเถระ
25. พระเหมกเถระ
26. พระโตเทยยเถระ
27. พระกัปปเถระ
28. พระชตุกัณณีเถระ
29. พระภัทราวุธเถระ
30. พระอุทยเถระ
31. พระโปสาลเถระ
32. พระโมฆราชเถระ
33. พระปิงคิยเถระ
34. พระราธเถระ
35. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
36. พระกาฬุทายีเถระ
37. พระนันทเถระ
38. พระราหุลเถระ
39. พระอุบาลีเถระ
40. พระภัททิยเถระ
41. พระอนุรุทธเถระ
42. พระอนนทเถระ
43. พระภคุเถระ
44. พระกิมพิลเถระ
45. พระโสณโกฬิวิสเถระ
46. พระรัฐบาลเถระ
47. พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
48. พระมหาปันถกเถระ
49. พระจูฬปันถกเถระ
50. พระโสณกุฏิกัณณเถระ
51. พระลกุณฏกภัททิยเถระ
52. พระสุภูติเถระ
53. พระกังขาเรวตเถระ
54. พระวักกลิเถระ
55. พระกุณฑธานเถระ
56. พระมหาโกฏฐิตเถระ
57. พระปิลินทวัจฉเถระ
58. พระกุมารกัสสปเถระ
59. พระมหาโกฏฐิตเถระ
60. พระโสภิตเถระ
61. พระทันทกเถระ
62. พระมหากัปปินเถระ
63. พระสาคตเถระ
64. พระอุปเสนเถระ
65. พระขทิรวนิยเรวตเถระ
66. พระสีวลีเถระ
67. พระพาหิยทารุจีริยเถระ
68. พระพากุลเถระ
69. พระทัพพมัลลบุตรเถระ
70. พระอุทายีเถระ
71. พระอุปวาณเถระ
72. พระเมฆิยเถระ
73. พระนาคิตเถระ
74. พระจุนทเถระ
75. พระยโสชเถระ
76. พระสภิยเถระ
77. พระเสลเถระ
78. พระมหาปรันตปเถระ
79. พระนาลกเถระ
80. พระองคุลิมาลเถระ

วิชา ศาสนพิธี

บทนิเทศ
หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
พิธีเข้าพรรษา
พิธีถือนิสัย
พิธีทำสามีจิกรรม
พิธีทำวัตรสวดมนต์
พิธีกรรมวันธรรมสวนะ
พิธีทำสังฆอุโบสถ
พิธีออกพรรษา

หมวดที่ ๒ บุญพิธี
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระอภิธรรม
พิธีสวดมาติกา
พิธีสวดแจง
พิธีสวดถวายพรพระ
พิธีอนุโมทนากรณีต่างๆ
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา

หมวดที่ ๓ ทานพิธี
พิธีถวายสังฆทาน
พิธีถวายสลากภัตร
พิธีตักบาตรข้าวสาร
พิธีตักบาตรน้ำผึ้ง
พิธีถวายเสนาสนะ กุฎีวิหาร
พิธีถวายศาลาโรงธรรม
พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก
พิธีถวายผ้าจำนำพรรษา
พิธีถวายผ้าอัจเจกจีวร
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีถวายผ้ากฐิน
พิธีถวายธูปเทียนดอกไม้
พิธีลอยกระทง
พิธีถวายธงเพื่อบูชา
พิธีถวายเจกุฎี
พิธีถวายสะพาน

พิธีถวายทานพิเศษ
พิธีถวายปราสาทผึ้ง
พิธีถวายโรงอุโบสถ
พิธีถวายยานพาหนะ
พิธีถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก
พิธีถวายคำภีร์พระธรรม

หมวดที่ ๔ ปกิณกะ
พิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน
พิธีไหว้ครูของนักเรียน
วิธีจับด้ายสายสิญจน์
วิธีบังสุกุลเป็น
วิธีบอกศักราช

วิชา วินัยมุข

โครงสร้างหลักสูตรวิชาวินัยมุข
ข้อควรรู้เบื้องต้น
กัณฑ์ที่ ๑๑ กายบริหาร

กัณฑ์ที่ ๑๒ บริขารบริโภค

หมวดที่ ๑ จีวรและผ้าต่างๆ
ของใช้ย้อมจีวร ๖ ชนิด
สีที่ห้ามใช้ย้อมจีวร
รูปแบบการนุ่งห่ม
ผ้าที่นอกเหนือจากไตรจีวร

หมวดที่ ๒ บาตร
ขนาดของบาตร
ธรรมเนียมการรักษาบาตร
การรักษาความสะอาดบาตร

หมวดที่ ๓ เครื่องอุปโภค

หมวดที่ ๔ เครื่องเสนาสนะ

กัณฑ์ที่ ๑๓ นิสัย
ประเภทของอาจารย์
เหตุที่ทำให้นิสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
สัทธิวิหาริกผู้ควรถูกประณาม
นิสัยมุตตกะ

กัณฑ์ที่ ๑๔ วัตร
กิจวัตร
จริยาวัตร
วิธีวัตร

กัณฑ์ที่ ๑๕ คารวะ

กัณฑ์ที่ ๑๖ จำพรรษา
สถานที่ห้ามจำพรรษา
วิธีเข้าจำพรรษา
ห้ามตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรม
สัตตาหกรณียะ
อานิสงส์การจำพรรษา

กัณฑ์ที่ ๑๗ อุโบสถ-ปวารณา
อุโบสถ
วันกำหนดให้ทำอุโบสถ
การกคือ ผู้ทำอุโบสถ
ประเภทของอุโบสถ
บุพพกรณ์ บุพพกิจ
ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังปาฏิโมกข์
ปาติโมกขุทเทส
อันตราย ๑๐ อย่าง

ปวารณา
วิธีปวารณาแบบต่างๆ
เหตุแห่งการเลื่อนวันปวารณา

กัณฑ์ที่ ๑๘ อุปปถกิริยา
บาปสมาจาร
อเนสนา

กัณฑ์ที่ ๑๙ กาลิก
ยาวกาลิก โภชนะ ๕
ยามกาลิก น้ำปานะ
สัตตาหกาลิก เภสัช ๕
ยาวชีวิก เครื่องประกอบยารักษาโรค
กาลิกระคนกัน

กัณฑ์ที่ ๒๐ ภัณฑะต่างเจ้าของ
ชนิดของภัณฑะ
การปลงบริขาร
การถือเอาโดยวิสาสะ

กัณฑ์ที่ ๒๑ วินัยกรรม
วิธีแสดงอาบัติ
การอธิษฐานบริขาร
การทำพินทุ
การวิกัป
การถอนวิกัป

กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณกะ
มหาปเทส ๔
พระพุทธานุญาตพิเศษ
การขออารักขา
วิบัติ
อโคจร

บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 570 g
ขนาด 14.5 x 21 cm