หนังสือบูรณาการแผนใหม่-นธ.-เอก-รวมทุกวิชา

125฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


แนะแนวการเรียนการสอนนักธรรมชั้นเอก
แนะแนวหนังสือหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
แนะแนวการท่องจำ และการอ่านหนังสือ
และแนวการแบ่งเวลาท่อง และการอ่านหนังสือ
แนะแนวการเตรียมแผนการสอน

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ข้อควรรู้เบื้องต้น
ความยากง่ายในการเขียน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเขียน
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบ
เทคนิคการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
การเตรียมตัวก่อนสอบ
พุทธศาสนาสุภาษิต

วิชาธรรมวิจารณ์

ส่วนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิพพิทา
บาลีแห่งนิพพิทา
โลก ๒
ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
ไตรลักษณ์

๒. วิราคะ
บาลีแห่งวิราคะ
ไวพจน์แห่งวิราคะ

๓. วิมุตติ
อาสวะ
วิมุตติในบาลี ๒ อย่าง
วิมุตติในอรรถกถา ๕
เหตุผลการบัญญัติวิมุตติ ๕

๔. วิสุทธิ
บาลีแห่งวิสุทธิ
วิปัสสนาญาณ ๙
มรรค ๘
วิสุทธิ ๗
มรรค ๘ เทียบกับ วิสุทธิ ๗

๕. สันติ
บาลีแห่งสันติ

๖. นิพพาน
นิพพานตามลิทธิภายนอก
นิพพานในพุทธศาสนา
นิพพานธาตุ ๒ ประเภท
บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน
บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงนิพพานทั้ง ๒ บรรยาย
มติปรารภพระพุทธเจ้าหลายพระองค์
ปฏิปทาทางดำเนินสู่นิพพาน
ผลของการบรรลุนิพพาน
สรุปความปรมัตถปฏิปทา

ส่วนสังสารวัฏ
คติ ๒
ทุคติ ๒
ทุคติ ๓
ทุคติ ๔
สุคติ ๒ ประเภท
มนุษยโลก
สวรรค์ ๖
พรหมโลก ๑๖
เทวทูต ๕

สมถกัมมัฏฐาน
นิวรณ์ ๕
สมาธิ ๒
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
ความหมายสมถกัมมัฏฐาน
อารมณ์สมถกัมมัฏฐาน
กสิน ๑๐
อสุภะ ๑๐
อนุสสติ ๑๐
พรหมวิหาร ๔
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
จตุธาตุววัตถาน ๑
อรูป ๔
จริต ๖
นิมิตและภาวนาในกัมมัฏฐาน ๔๐
นิมิต ๓
ภาวนา ๓
พุทธคุณกถา

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิธีเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิธีเจริญวิปัสสนาในคัมภีร์อรรถกถา
วิปัสสนาที่ ๑
วิปัสสนาที่ ๒
วิปัสสนาที่ ๓
วิปัสสนูกิเลส ๑๐
วิปัสสนาที่ ๔
วิปัสสนาที่ ๕
กิจในอริยสัจ ๔
อานิสงส์การเจริญวิปัสสนา

วิปัลลาสกถา
วิปัลลาส ๓
วิปัลลาส ๔
สัญญาเป็นเครื่องถอนวิปัลลาส ๔

มหาสติปัฏฐานสูตร
สติปัฏฐาน ๔
อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน

คิริมานนทสูตร
สัญญา ๑๐
อานาปานสติ ๑๖ ชั้น

วิชา พุทธานุพุทธประวัติ

ขอบข่ายเนื้อหา
ปริเฉทที่ ๑ ว่าด้วยชมพูทวีป
อาณาเขตชมภูทวีป
กำเนิดศากยวงศ์และโกลิยวงศ์
เสด็จจุติลงสู่พระครรภ์
พระมารดาทรงพระสุบิน
พระโพธิสัตว์ประสูตร
เปล่งอาสภิวาจา
สหชาติ ๗ ประการ
ทำนายพระลักษณ์และขนาพระนาม
พระมารดาทิวงคต
บรรลุปฐมฌาน

ปริเฉทที่ ๒ ว่าด้วยการเสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้
เหตุการก่อนการเสด็จออกบรรพชา
ทอดพระเนตรราหุลกุมารครั้งสุดท้าย
พระมหาบุรุษเสด็จบรรพชา
บำเพ็ญทุกรกิริยา
สุบินนิมิตรก่อนตรัสรู้
พระสุบินนิมิต ๕ ประการ
นางสุชาดา ถวายข้าวมธุปายาส
ผจญมารและตรัสรู้
ลำดับการตรัสรู้

ปริเฉทที่ ๓ ว่าด้วยการเสวยวิมุตติสุข
ทรงทำอายุสังขาราธิษฐาน
เปรียบบุคคลเหมือนบัว ๔ เหล่า
แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
เนื้อหาย่อธัมจักร

ปริเฉทที่ ๔ ว่าด้วยการประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ปัญจวัคคีย์ขออุปสมบท
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
ยสกุลบุตรปรารถนาออกบวช
มารดาบิดาออกตามหา
ยสะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
อุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา
สหายพระยสะออกบวช

ปริเฉทที่ ๕ ว่าด้วยการประกาศพระศาสนา
ส่งสาวก ๖๐ รูปไปประกาศศาสนา
โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร

ปริเฉทที่ ๖ ว่าด้วยพระอัครสาวกออกบวช
พระสารีบุตรออกบวช
พระมหาโมคคัลลานะออกบวช
ดำรงตำแหน่งพระอัครสาวก

ปริเฉทที่ ๗ ว่าด้วยพระมหากัสสปะและมหากัจจายนะออกบวช
พระมหากัสสปะออกบวช
พระมหากัจจายนะออกบวช

ปริเฉทที่ ๘ ว่าด้วยการโปรดมานพ ๑๖ คน
ประวัติและชาติภูมิ
เหตุการณ์ก่อนออกบวช

ปริเฉทที่ ๙ ว่าด้วยการอนุญาตญัตติจตุตถกรรมวาจา
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
สมบัติ ๔
พระราธะออกบวช
พระปุณณมันตานีบุตรออกบวช

ปริเฉทที่ ๑๐ ว่าด้วยการเสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
ฝนโบกขรพรรษตก
พระนางปชาบดีและพระพุทธบิดาบรรลุธรรม
พระนางพิมพาบรรลุโสดาปัตติผล
นันทกุมารออกบวช
ราหุลกุมารบรรพชา

ปริเฉทที่ ๑๑ ว่าด้วยศากยวงศ์ออกบวช
ศากยวงศ์ออกบวช
บรรลุธรรมวิเศษ
พระเทวทัตประทุษร้ายพระพุทธเจ้า
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
ปรารภทำสังฆเภท
ถูกแผ่นดินสูบ

ปริเฉทที่ ๑๒ ว่าด้วยพระโสณโกฬิวิสะ และพระรัฐบาลออกบวช
พระโสณโกฬิวิสะออกบวช
พระรัฐบาลออกบวช

ปริเฉทที่ ๑๓ ว่าด้วยการเสด็จโปลดพุทธบิดา พระพุทธมารดา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน
โปรดพระพุทธบิดา
พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช
ครุธรรม ๘
เหตุการณ์ก่อนแสดงยมกปาฏิหาริย์
บัญญัติห้ามสาวกแสดงปาฏิหาริย์
เดียรถีย์ท้าแข่งปาฏิหาริย์
โปรดพระพุทธมารดา
เสด็จลงจากดาวดึงส์
พระอัครสาวกนิพพาน
พระพุทธเจ้าประชวร
พระสารีบุตรปรินิพพาน
พระมหาโมคคัลลานะปรินิพพาน

เหตุการณ์ก่อนพุทธปรินิพพาน

ทรงปรารภชราธรรม
ทรงปลงอายุสังขาร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
สังเวชนียสถาน ๔
สาวกองค์สุดท้าย
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
อัญเชิญพระบรมศพออกจากพระนคร
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
สัมมาสัมพุทธเจดีย์

เหตุการณ์หลังปรินิพพาน

การสังคายนาพระธรรมวินัย
ความเป็นมาของการสังคายนา
สังคายนาครั้งที่ ๑
สังคายนาครั้งที่ ๒
สังคายนาครั้งที่ ๓
การส่งสมณทูตไปประกาศพระศาสนา
อันตรธาน

วิชา วินัยมุข
กัณฑ์ที่ ๒๓ สังฆกรรม

สังฆกรรม
มูลเหตุที่ทำให้เกิดสังฆกรรม
คำสวดในการทำสังฆกรรม
ประเภทของสังฆกรรม
วิบัติ ๔
การกสงฆ์
คุณสมบัติของภิกษุผู้ทำสังฆกรรม
อักขรวิธี

กัณฑ์ที่ ๒๔ สีมา

สีมา
พัทธสีมา
นิมิต
ขั้นตอนในการผูกพัทธสีมา
ขนาดของสีมา
เหตุที่ทำให้สีมาวิบัติ
ชนิดของพัทธสีมา
ประโยชน์ของการสมมติสีมาสองชั้น
อพัทธสีมา
สีมาสังกระ

กัณฑ์ที่ ๒๕ สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์

คุณสมบัติของผู้ควรได้รับการสมมติ
ขั้นตอนการแต่งตั้ง
หน้าที่ของเจ้าอธิการแห่งจีวร
หน้าที่ของเจ้าอธิการแห่งอาหาร
หลักที่ภิกษุผู้แจกภัตรควรรู้
การแจกภัตรมี ๒ ลักษณะ
ภัตนั้นมี ๒ ประเภท
ยาคูภาชกะ ผลภาชกะ ขัชชภาชกะ
หน้าที่ของเจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
หน้าที่ของเจ้าอธิการแห่งอาราม
หน้าที่ของเจ้าอธิการแห่งคลัง
ข้อที่เจ้าอธิการแห่งคลังควรรู้

กัณฑ์ที่ ๒๖ กฐิน

กฐิน
สาเหตุที่ทรงอนุญาตให้มีกฐิน
คุณสมบัติของสงฆ์ผู้รับกฐิน
ผ้าที่ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นผ้ากฐิน
ผ้าที่ห้ามใช้เป็นผ้ากฐิน
ขั้นตอนในการกรานกฐิน
อานิสงส์กฐิน
ปลิโพธ
มาติกา
ข้อควรรู้เพิ่มเติม

กัณฑ์ที่ ๒๗ พรรพชา อุปสมบท

บรรพชา และอุปสมบท
บรรพชา การบวชเป็นสามเณร
วิธีบรรพชา
อุปสมบท การบวชเป็นภิกษุ
วิธีนับอายุ
อภัพพบุคคล
วิธีการอุปสมบท
บุรพกิจ
ปัจฉิมกิจ

กัณฑ์ที่ ๒๘ วีธีระงับวิวาทาธิกรณ์

ความหมายของวิวาทาธิกรณ์
ประเภทแห่งวิวาทาธิกรณ์
วิวาทาธิกรณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ทางป้องกันวิวาทาธิกรณ์
วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์

กัณฑ์ที่ ๒๙ วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์

อนุวาทาธิกรณ์ คืออะไร
มูลเหตุแห่งอนุวาทาธิกรณ์
ประเภทแห่งการโจท
เรื่องมีมูล
คุณสมบัติของผู้โจทก์
วิธีการโจท
ผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์

กัณฑ์ที่ ๓๐ วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์

อาปัตตาธิกรณ์
การระงับอาปัตตาธิกรณ์ด้วยสมถะ
วิธีระงับครุกาบัติ
๑. ปริวาส
ลักษณะการปิดอาบัติ
ปริวาส ๓ ชนิด
วิธีขอปริวาส
รัตติเฉทแห่งปริวาส
วัตรสำหรับภิกษุผู้อยู๋ปริวาส
กฎระเบียบเบื้องตนสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
กิจที่ทรงอนุญาตให้ทำตามลำดับพรรษา
๒. มานัต
อาวาสที่เหมาะสำหรับประพฤติมานัต
วิธีเก็บมานัตและสมาทานมานัต
๓. อัพภาน
๔. ปฏิกัสสนา
วิธีขอปฏิกัสสนา
ภิกษุที่ควรให้กลับไปประพฤติวุฏฐานวิธีใหม่
จำนวนสงฆ์ผู้ให้วุฏฐานวิธี
วิธีระงับลหุกาบัติด้วยติณวัตถารกวินัย

กัณฑ์ที่ ๓๑ กิจจาธิกรณ์ว่าด้วยนิคหกรรม

กิจจาธิกรณ์
นิคหกรรม
นิคหกรรมสำหรับลงโทษแก่ภิกษุ
ขั้นตอนการลงนิคหกรรม
ภิกษุผู้ลงนิคหกรรมต้องประพฤติวัตรดังนี้
ขั้นตอนการระงับนิคหกรรม
ลักษณะการระงับนิคหกรรม
การลงนิคหกรรมแก่คฤหัสถ์
วิธีคว่ำบาตร
วิธีหงายบาตร
คุณธรรมของสงฆ์ผู้ทำกรรม

กัณฑ์ที่ ๓๒ สังฆเภท และสังฆสามัคคี

สังฆเภท และสังฆสามัคคี
บุคคลผู้ทำสังฆเภท
สังฆเภทกับสังฆราชี
สาเหตุที่ทำให้สงฆ์แตกกัน
ลักษณะของการแตกแห่งสงฆ์
ทางที่สงฆ์จะสามัคคีกันได้
วิธีทำสังฆสามัคคี

กันฑ์ที่ ๓๓ ปกิณกะ

ปกิณกะ
การลาสิกขา
วิธีลาสิกขา
คำลาสิกขาในปัจจุบัน
นาสนา
ทัณฑกรรม
ประณาม

วิชา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ข้อควรรู้เบื้องต้น
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๑ สมเด็จพระสังฆราช
หมวด ๒ มหาเถรสมาคม
หมวด ๓ การปกครองคณะสงฆ์
หมวด ๔ นิคหกรรมและการสละสมณเพศ
หมวด ๕ วัด
หมวด ๖ ศาสนสมบัติ
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ
หมวด ๘ เบ็ดเตล็ด

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก500 g
ขนาด14.5 x 21 cm