หนังสือบูรณาการแผนใหม่-นธ-ตรี-รวมทุกวิชา

125฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำชี้แจงการเรียนการสอน นักธรรมชั้นตรี
แนะนำหนังสือหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิคการท่องจำและการอ่านหนังสือ
แนะแนวการเตรียมแผนการสอน
อธิบายเรื่องมุขปาฐะ
วิธีตรวจข้อสอบสนามหลวง
การให้คะแนน
วันและสถานที่สอบ

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ข้อความเบื้องต้น
ความหมาย
หลักปฏิบัติในการสอบสนามหลวง วิชา กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเรียงความแก้กระทู้ธรรม
แผนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ

วิชา ธรรมวิภาค

ขอบข่ายเนื้อหา

ทุกะ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมอันทำให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒
สรุปขอบข่ายการเรียน

ติกะ หมวด ๓

รตนะ ๓
คุณของรัตนะ ๓
อาการทีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
สัปปุริสบัญญัติ ๓
อปัณณกปฏิปทา ๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓
สามัญลักษณะ ๓
สรุปขอบข่ายการเรียน

จตุกกะ หมวด ๔

วุฑฒิ ๔
จักร ๔
อคติ ๔
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔
ปธาน ๔
อธิษฐานธรรม ๔
ควรทำความไม่ประมาท ๔
อีกอย่างหนึ่ง
ปาริสุทธิศีล ๔
อารักขกัมมัฏฐาน ๔
พรหมวิหาร ๔
สติปัฏฐาน ๔
ธาตุกัมมัฏฐาน ๔
อริยสัจ ๔
สรุปขอบข่ายการเรียน

ปัญจกะ หมวด ๕

อนันตริยกรรม ๕
อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
เวสารัชชกรณธรรม ๕
องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕
องค์แห่งธรรมกถึก ๕
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
พละ ๕
นิวรณ์ ๕
ขันธ์ ๕
สรุปขอบข่ายการเรียน

ฉักกะ คือ หมวด ๖

คารวะ ๖
สาราณิยธรรม ๖
อายตนะภายใน ๖
อายตนะภายนอก ๖
วิญญาณ ๖
สัมผัส ๖
เวทนา ๖
ธาตุ ๖
สรุปขอบข่ายการเรียน

สัตตกะ คือ หมวด ๗

อปริหานิยธรรม ๗
อริยทรัพย์ ๗
สัปปุริสธรรม ๗
สัปปุริสธรรม ๗
โพชฌงค์ ๗
สรุปขอบข่ายการเรียน

อัฏฐกะ คือ หมวด ๘

โลกธรรม ๘
ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘
มรรค ๘
สรุปขอบข่ายการเรียน

นวกะ คือ หมวด ๙

มละ ๙
สรุปขอบข่ายการเรียน

ทสกะ คือ หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบท ๑๐
กุศลกรรมบท ๑๐
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนื่อง ๆ ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐
กถาวัตถุ ๑๐
อนุสสติ ๑๐
สรุปขอบข่ายการเรียน

ปกิณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส ๑๖
สรุปขอบข่ายการเรียน
โพธิปักขิยธรรม ๒๗

คิหิปฏิบัติ
จตุกกะ คือ หมวด ๔

กรรมกิเลส ๔
อบายมุข ๔
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
มิตตปฏิรูป ๔
มิตรแท้ ๔
สังคหวัตถุ ๔
สุขของคฤหัสถ์ ๔
ความปรารถนาที่สมหวังได้โดยยาก ๔
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย ๔
ตระกูลอันมั่งคั่งจะต้้งอยู่ไม่ได้นานเพราะสถาน ๔
ฆราวาสธรรม ๔
สรุปขอบข่ายการเรียน

ปัญจกะ หมวด ๕

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ ๕
ศีล ๕
มิจฉาวณิชชา ๕
สมบัติของอุบาสก ๕
สรุปขอบข่ายการเรียน

ฉักกะ หมวด ๖

ทิศ ๖
อบายมุข ๖
สรุปขอบข่ายการเรียน

วิชา พุทธประวัติ

ขอบข่ายเนื้อหา

ภาคปุริมกาล
ปริเฉทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน

อาณาเขตมัชฌิมชนบท
อาณาจักรใจชมพูทวีป
การปกครองอาณาจักร
วรรณะ ๔
ทิฏฐิความเห็น
การนับถือศาสนา

ปริเฉทที่ ๒ สักกชนบทและศาสกยวงศ์
ปริเฉทที่ ๓ พระสิทธัตถราชกุมารประสูติ

พระมหาบุรุษเสด็จสู่พระครรภ์
พระราชกุมารประสูติ
สหชาติ ๗
อสิตดาบสเข้าเยี่ยม
ขนานพระนามและทำนายลักษณะ
พระมารดาสวรรคต
ได้ปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
ทรงศึกษาในสำนักครูวิศวามิตร
ทรงอภิเษกสมสร

ปริเฉทที่ ๔ เสด็จออกผนวช

สาเหตุที่เสด็จออกผนวช
พระราหุลกุมารประสูติ
การเสด็จออกผนวช
ที่มาของการเสด็จออกผนวช
พระปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม

ปริเฉทที่ ๕ ตรัสรู้

ทรงรับปฏิญญาพระเจ้าพิมพ์พิสาร
ทรงศึกษาในสำนัก  ๒ อาจารย์
สมาบัติ ๘
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงสดับเสียงพิณ
อุปมาเปรียบเทียบ ๓ ข้อ
ปัญจวัคคีย์หนี
ทรงตรัสรู้
ทรงชนะพระยามาร
พระนามพิเศษ

ภาคปฐมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๖ ปฐมเทศนาและปฐมสาวก

ทรงขับธิดามาร
เทฺววาจิกอุบาสก
แผนผังเสวยวิมุติสุข
ทรงทำเทสนาธิษฐาน
พบอุปกาชีวก
โปรดปัญจวัคคีย์
ทรงแสดงปฐมเทศนา
ทรงได้ปฐมสาวก
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

ยสกุลบุตรออกบวช
อุบาสิกาคู่แรก
สหายพระยสะออกบวช
ส่งสาวกประกาศพระศาสนา
ทรงอนุญาตติสรณคมนูปสัมปทา
โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
โปลดชฎิล ๓ พี่น้อง

ปริเฉทที่ ๘ เสด็จกรุงราชคฤห์

ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร
ได้พระอัครสาวก
อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม
พระโมคคัลลานะสำเร็จพระอรหัตผล
พระสารีบุตรสำเร็จพระอรหัตผล

ภาคมัชฌิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๙ พุทธกิจในมคธรัฐ

พระมหากัสสปะออกบวช
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ทรงอนุญาตการบวชแบบ ญัติจตุตถกัมมวาจาอุปสมปทา
โปลดสิงคาลมานพ

ปริเฉทที่ ๑๐ เสด็จโปรดพุทธบิดา

ภารกิจของกาฬุทายีอำมาตย์
เหตุอัศจรรย์ในท่ามกลางประยูรญาติ
พุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรม

ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จโกศลชนบท

ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายวัดพระเชตวัน

ปัจฉิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๑๒ ปรินิพพาน

พรรษาสุดท้าย
ทรงปรารภชราธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ทรงปลงอายุสังขาร
เหตุให้แผ่นดินไหว ๘ อย่าง
เสด็จป่ามหาวัน
เสด็จโภคนคร
ทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้าย
เสด็จเมืองกุสินารา
ทรงรับผ้าสิงควรรณ
พระฉวีวรรณผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
อนุฏฐานไสยาสน์
ทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชา
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
การปฏิบัติตนต่อสุภาพสตรี
วิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระ
ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก
ตรัสปลอบและสรรเสริญพระอานนท์
กราบทูลให้ปรินิพพานที่เมืองอื่น
แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
สุภัททปริพาชกสาวกองค์สุดท้าย
พระดำรัสสุดท้าย
ปัจฉิมโอวาท
เสด็จปรินิพพาน
อนุบุพพวิหาร (สมาบัติ ๙)
ลำดับการเข้าฌานปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
สังเวคกถา

อปรกาล
ปริเฉทที่ ๑๓ ถวายพระเพลิง

พิธีอัญเชิญพระบรมศพ
แผนผังการเคลื่อนพระศพ
ถวายพระเพลิง
ดอกมณฑารพ

ปริเฉทที่ ๑๔ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

โทณพราหมณ์ห้ามศึก
พระเขี้ยวแก้ว

ปริเฉทที่ ๑๕ ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
ปริเฉทที่ ๑๖ สังคายนา

ความเป็นมาแห่งการสังคายนาพระธรรมวินัย
สังคายนาครั้งที่ ๑
สังคายนาครั้งที่ ๒
สังคายนาครั้งที่ ๓
สังคายนาครั้งที่ ๔
สังคายนาครั้งที่ ๕

วิชา ศาสนพิธี

ขอบข่ายเนื้อหา
บทนิเทศ

หมวดที่ ๑ กุศลพิธี

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
คำปฏิญาณ
พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีรักษาอุโบสถ

หมวดที่ ๒ บุญพิธี
หมวดที่ ๓ ทานพิธี

คำถวายสังฆทานทั่วไป

หมวดที่ ๔ ปกิณกะ

วิธีแสดงความเคารพพระ
วิธีประเคนของพระ
วิธีทำหนังสืออาราธนาและทำใบปวารณา
ถวายปัจจัย ๔
วิธีอาราธนาศีล
อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
วิธีกรวดน้ำ

วิชา วินัยมุข

ขอบข่ายเนื้อหา

กัณฑ์ที่ ๑ ขอบข่ายเนื้อหา

อุปสัมปทา
วิธีการอุปสมบท
สมบัติของการอุปสมบท ๕ ประการ
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๒ ขอบข่ายเนื้อหา

พระวินัย
การบัญญัติพระวินัย
อาบัติ
ประเภทของอาบัติ
ตารางสรุปอาบัติ
สมุฏฐานแห่งอาบัติ
อาบัติเพ่งโดยเจตนา ๒ อย่าง
อาบัติมีโทษ ๒ ทางคือ
อาการที่ต้องอาบัติ ๖ อย่าง
หลักการปฏิบัติในการออกจากอาบัติ
อาการที่ทรงบัญญัติพระวินัย
อานิสงส์แห่งการบัญญัติพระวินัย
จุดมุ่งหมายแห่งการบัญญัติพระวินัย ๘ อย่าง
ประโยชน์ของการบัญญัติพระวินัย
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๓ ขอบข่ายเนื้อหา

สิกขาบท
สิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์
การปรับอาบัติ ๒ อย่าง
อุทเทส
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
อันตราย ๑๐
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๔ ขอบข่ายเนื้อหา

ปาราชิก ๔
อาการที่ปรับอาบัติรองลงมา
องค์แห่งการเสพเมถุน ๒
อาการที่ไม่ต้องอาบัติ
อวหาร ๑๓
การปรับอาบัติ
องค์แห่งการลักทรัพย์
อาการที่ไม่ต้องอาบัติ
องค์แห่งการฆ่า
อาการที่ไม่ต้องอาบัติ
องค์แห่งการอวดอุตตริมนุสสธรรม
สรุปอาบัติปาราชิก
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๕ ขอบข่ายเนื้อหา

สังฆาทิเสส ๑๓
สรุปอาบัติสังฆาทิเสส
อนิยต ๒
สรุปอนิยต
ที่ลับ ๒ อย่าง
วิธีปรับอาบัติ
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๖ ขอบข่ายเนื้อหา

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐
จีวรวรรคที่ ๑
ประเมินความรู้ท้ายบท
โกสิยวรรคที่ ๒
ประเมินความรู้ท้ายบท
ปัตตวรรคที่ ๓
สรุปนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๗ ขอบข่ายเนื้อหา

ปาจิตตีย์
มุสาวาทวรรคที่ ๑
ประเมินความรู้ท้ายบท
ภูตคามวรรคที่ ๒
ประเมินความรู้ท้ายบท
โอวาทวรรคที่ ๓
ประเมินความรู้ท้ายบท
โภชนวรรคที่ ๔
ประเมินความรู้ท้ายบท
อเจลกวรรคที่ ๕
ประเมินความรู้ท้ายบท
สุราปานวรรคที่ ๖
ประเมินความรู้ท้ายบท
สัปปาณวรรคที่ ๗
ประเมินความรู้ท้ายบท
สหธรรมิกวรรคที่ ๘
คำอปโลกน์สังฆทาน (ในปัจจุบัน)
ประเมินความรู้ท้ายบท
รตนวรรคที่ ๙
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๘ ขอบข่ายเนื้อหา

ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร ๗๕
สารูปหมวดที่ ๑
โภชนปฏิสังยุตหมวดที่ ๒
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตหมวดที่ ๓
ปกิณกะหมวดที่ ๔
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๙ ขอบข่ายเนื้อหา

วิธีระงับอธิกรณ์
ประเมินความรู้ท้ายบท

กัณฑ์ที่ ๑๐ ขอบข่ายเนื้อหา

มาตรา
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก500 g
ขนาด14.5 x 21 cm