หนีกรรมไม่ได้

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


พระธรรม คือ น้ำใสชำระใจให้สะอาด
บุญกุศล คอ เพื่อนแท้ติดตามไปทุกชาติ
เลี้ยงพ่อแม่ เป็นบุญอันสูงสุด
คนทำความดี จักไม่มีวันตาย
คนไม่ทำความดี แม้มีชีวีก็เหมือนซากศพ
อย่ามัวประมาทจนชีวิตขาดความดี
ไม่ประมาทในการทำดี ก็มีทางเข้าถึงนิพพาน
กรวดทรายที่ปูถนน ยังมีค่ากว่าคนไม่ทำดี
พระพุทธเจ้ากล่าวเจตนาว่าเป็น "กรรม"
กรรม มี ๓ ตามทวาร "กาย วาจา ใจ"
มโนทุจริตข้อสำคัญอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิ
รวยแค่ไหนก็ไปมือเปล่าเมื่อคราวตาย
ความชั่วมีผล แต่มีช่องนำตนให้พ้นได้
หินย่อมจมน้ำ ฉันใด คนทำบาปย่อมจมลงนรก ฉันนั้น
สร้างความดีให้เหลือเฟือ เหมือนสร้างเรือรองรับรังหิน
องคุลิมาลพ้นนรก เพราะทำดีปกปักษ์รักษาตัว
ถูกกลั่นแกล้ง เพราะแรงริษยา
ถูกยุมากเข้า คนหูเบาก็เชื่อคำลวง
จิตที่ไม่มั่นคง มักหลงตามลมปาก
บาปทำบ่อยๆ เข้า ใจเราก็หยาบช้าชาชิน
พระราชาออกล่าโจร
พระพุทธเจ้าโปรดจอมโจรองคุลิมาล
หยุดทำชั่วแล้ว แต่ท่านสิยังไม่หยุด
คำพูดที่สงบกิเลสหนึ่งคำ มีค่าล้ำกว่าคำอื่นหมื่นพัน
เมื่อเกิดสำนึกผิด คนเราจึงคิดกลับตัวกลับใจ
พระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสถ่ายโทษแก่องคุลิมาล
พระพุทธองค์แสดงองคุลิมาลให้ทราบ
สร้างความดีไว้ เหมือนสร้างเรือใหญ่ไว้ข้ามทะเล
เป็นพระอรหันต์ได้เมื่อไร กรรมจะถูก CANCEL ไปเมื่อนั้น
กรรมดีมีน้อย ไม่อาจรองรับกรรมชั่วที่ใหญ่ได้
กรรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ล้วนให้ผลทั้งสิ้น
ผลกรรมปรากฏต้องอดดื่มน้ำถึง ๓ ครั้ง
น้ำขุ่นกลับเย็นใส เพราะคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
ขึ้นชื่อว่ากรรมมีกำลังมากกว่าสิ่งใด
วิบากกรรมของดาบส
ดาบสถูกลงโทษเสียบประจานบนกำแพง
ยอมรับการลงโทษเพื่อชดใช้กรรม
พ้นโทษแล้ว ไม่แคล้วมีหลาวเสียบก้น
ความชั่วควรละเว้น สิ่งที่ควรสร้างให้เห็นคือความดี
ทำกรรมดี ลดกรรมชั่ว จักนำความสุขให้ชีวิต
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชัยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
บท อิติปิ โส เท่าอายุ +๑
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทกรวดน้ำ (ย่อ)

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm