หลักการแปลไทยเป็นมคธ-ป.ธ.4-5

150฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทที่ ๑ ประโยคและส่วนของประโยค

โครงสร้างประโยค
๑. บทประธาน
๒. บทขยายประธาน
๓. บทกรรม
๔. บทขยายกรรม
๕. บทกิริยา
๖. บทขยายกิริยา
๗. บทอาลปนะ
๘. บทนิบาต

บทที่ ๒ กฎเกณฑ์การเรียงประโยค

๑. วิธีเรียงปฐมาวิภัตติ
๒. วิธีเรียงทุติยาวิภัตติ
๓. วิธีเรียงตติยาวิภัตติ
๔. วิธีเรียงจตุตถีวิภัตติ
๕. วิธีเรียงปัญจมีวิภัตติ
๖. วิธีเรียงฉัฎฐีวิภัตติ
๗. วิธีเรียงสัตตมีวิภัตติ
๘. วิธีเรียงอาลปนะ
๙. วิธีเรียงวิเสสนะ
๑๐. วิธีเรียงวิกติกตฺตา
๑๑. วิธีเรียงกิริยา
๑๒. วิธีเรียงกิริยาปธานนัย
๑๓. วิธีเรียงกิริยาวิเสสนะ
๑๔. วิธีเรียงประโยค สกฺกา
๑๕. วิธีเรียงประโยค อนาทร
๑๖. วิธีเรียงประโยค ลักขณะ
๑๗. วิธีเรียงนิบาต

(๑) วิธีเรียง น ศัทพ์
(๒) วิธีเรียง จ ศัพท์
(๓) วิธีเรียง วา ศัพท์
(๔) วิธีเรียง ปิ ศัพท์
(๕) วิธีเรียง สทฺธึ และ สห
(๖) วิธีเรียง ปฏฺฐาย กับ ยาว
(๗) วิธีเรียง อิติ ศัพท์

๑๘. วิธีเรียงปัจจัยในอัพยยศัพท์

บทที่ ๓ ไวยากรณ์และสัมพันธ์

๑. เรื่องลิงค์
๒. เรื่องวจนะ
๓. เรื่องวิภัตติ
๔. เรื่องกาล
๕. เรื่องวาจก
๖. เรื่องปัจจัย
๗. เรื่องสัมพันธ์
๘. เรื่องการเขียน

บทที่ ๔ สำนวนนิยม

๑. นำนวนมคธ

๑.๑ ประโยคแบบ
๑.๒ ประโยคซ้ำความ
๑.๓ ประโยคคำถาม
๑.๔ ประโยค กิมงฺคํ ปน

๒. สำนวนไทยสันทัด
๓. สำนวนสอบภูมิ
๔. สำนวนนิยมทั่วไป

บทที่ ๕ ศัพท์และความหมาย

๑. การประกอบศัพท์
๒. การใช้ศัพท์ในประโยค
๓. การใช้ศัพท์เป็นคู่กัน
๔. การใช้ศัพท์แทนกัน
๕. การใช้ศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายกัน
๖. การแปลงศัพท์
๗. ความหมายของศัพท์

บทที่ ๖ การแปลงประโยคและการล้มประโยค

การแปลงประโยค
- แปลงประโยคกัตตุวาจกเป็นกัมมวาจก
- แปลงประโยคกัมมวาจกเป็นกัตตุวาจก
การล้มประโยค
- การล้มประโยคโดยวิธีย่อประโยค
- การล้มประโยคโดยวิธีขยายประโยค

บทที่ ๗ เรื่องเบ็ดเตล็ด

ข้อควรทราบ
ข้อควรปฏิบัติในการสอบ
ข้อปฏิบัติการสอบ
ข้อปฏิบัติขณะสอบ
ข้อปฏิบัติหลังจากสอบแล้ว

 

Additional information

น้ำหนัก 320 g
ขนาด 14.5 x 21 cm