หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ ฉบับสมบูรณ์

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วจีวิภาค ภาคที่ ๒
นาม

นามศัพท์
ลิงค์
วจนะ
วิภัตติ
การันต์
วิธีแจกศัพท์นามนาม

๑. แจกสามัญญศัพท์
๒. ปกิณฺณกศัพท์

สังขยา

ปกติสังขยา
ปูรณสังขยา

สัพพนาม

ปุริสสัพพนาม
วิเสสนสัพพนาม

อัพพยศัพท์

อุปสัค
นิบาต
ปัจจัย

อาขยาต

วิภัตติ
กาล
บท
วจนะ
บุรุษ
ธาตุ
ปัจจัย
วาจก
อส ธาตุ

กิตก์

กิตก์
กิริยากิตก์

นามกิตก์

สาธนะ ๗
ปัจจัยนามกิตก์
ตัวอย่างการลงปัจจัย วิธีตั้งวิเคราะห์และแปลวิเคราะห์

สมาส

กัมมธารยสมาส ๖ อย่าง
ทิคุสมาส ๒ อย่าง
ตัปปุริสสมาส ๖ อย่าง
น บุพพบทกัมมธารยสมาส หรือ อุภยตัปปุริสสมาส
ทวันทวสมาส ๒ อย่าง
เอกเสสสมาส ๒ อย่าง
อัพยยีภาวสมาส
พหุพพิหิสมาส ๕ อย่าง

ตัทธิต

สามัญญตัทธิต ๑๓
ภาวตัทธิต
อัพยยตัทธิต

อักขรวิธี ภาคที่ ๑

สมัญญาภิธาน

สระ ๘ ตัว
พยัญชนะ ๓๓ ตัว
ฐานกรณ์ของอักขระ
เสียงของอักขระ
พยัญชนะสังโยค
เสียงของพยัญชนะบางตัว

สนธิ

สนธิ
สนธิกิริโยปกรณ์ ๘
สระสนธิ
พยัญชนะสนธิ
นิคคหิตสนธิ

วากยะสัมพันธ์ ภาคที่ ๓
หลักการเรียนชื่อสัมพันธ์

Additional information

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 18.5 x 26 cm