หลักสูตรและแนวข้อสอบธรรมศึกษา-ตรี

80฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ

วิชา ธรรมวิภาค

ทุกะ หมวด ๒
ติกะ หมวด ๓
จตุกกะ หมวด ๔
ปัญจกะ หมวด ๕
ฉักกะ หมวด ๖
สัตตกะ หมวด ๗
อัฏฐกะ หมวด ๘

คิหิปฏิบัติ

จตุกกะ หมวด ๔
ปัญจกะ หมวด ๕
ฉักกะ หมวด ๖

วิชา พุทธประวัติ

บทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน
บทที่ ๒ กำเนิดศากยวงศ์
บทที่ ๓ ประสูติ
บทที่ ๔ ออกผนวช
บทที่ ๕ ตรัสรู้
บทที่ ๖ แสดงปฐมเทศนา
บทที่ ๗ ประกาศพระศาสนา
บทที่ ๘ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
บทที่ ๙ พุทธกิจในแคว้นมคธ
บทที่ ๑๐ เสด็จแคว้นสักกะ
บทที่ ๑๑ เสด็จแคว้นโกศล
บทที่ ๑๒ ปรินิพพาน
บทที่ ๑๓ ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
บทที่ ๑๔ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

วิชา ศาสนพิธี

บทที่ ๑ การจัดโต๊ะหมู่บูชาและเครื่องสักการะ
บทที่ ๒ การปฏิบัติพิธี
บทที่ ๓ พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บทที่ ๔ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
บทที่ ๕ พิธีถวายทาน
บทที่ ๖ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วิชา เบญจศีล เบญจธรรม

ความหมายและความสำคัญของเบญจศีล เบญจธรรม
วุตถุประสงค์ของการรักษาศีล
ผลดีของการรักษาศีล
วิธีสมาทานศีล
เบญจศีล
เบญจธรรม

 

 

Additional information

น้ำหนัก220 g
ขนาด18.7 x 26 cm