หลักสูตรและแนวข้อสอบธรรมศึกษา-โท

80฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

หลักการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ระเบียบการตรวจกระทู้ธรรม
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิต

วิชา ธรรมวิภาค

ทุกะ คือ หมวด ๒
ติกะ คือ หมวด ๓
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖
สัตตกะ คือ หมวด ๗
อัฏฐกะ คือ หมวด ๘
นวกะ คือ หมวด ๙
ทสกะ คือ หมวด ๑๐

วิชา อนุพุทธประวัติ

๑. พระอัญญาโกณฑัณญะ เอตทัคคะด้านรัตตัญญู (รู้ราตรีนาน)
๒. พระอุรุเวลกัสสปะ เอตทัคคะด้านมีบริวารมาก
๓. พระสารีบุตร เอตทัคคะด้านมีปัญญามาก
๔. พระมหาโมคคัลลานะ เอตทัคคะด้านมีฤทธิ์มาก
๕. พระมหากัสสปะ เอตทัคคะด้านทรงธุดงควัตร
๖. พระมหากัจจายนะ เอตทัคคะด้านอธิบายความย่อให้พิสดาร
๗. พระอานนท์ เอตทัคคะด้านเป็นพหุสูตร มีสติ มีคติ มีธิติ ยอดพุทธอุปัฏฐาก
๘. พระอุบาลี เอตทัคคะด้านทรงจำพระวินัย
๙. พระสีวลี เอตทัคคะด้านมีลาภมาก
๑๐. พระราหุล เอตทัคคะด้านใคร่ในการศึกษา
๑๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เอตทัคคะด้านรัตตัญญู (รู้ราตรีนาน)
๑๒. พระเขมาเถรี เอตทัคคะด้านผู้มีปัญญามาก
๑๓. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะด้านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก
๑๔. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะด้านเป็นผู้ทรงพระวินัย
๑๕. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะด้านเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
๑๖. บัณฑิตสามเณร
๑๗. สังกิจจสามเณร
๑๘. สุขสามเณร
๑๙. วนวาสีติสสสามเณร
๒๐. สุมนสามเณร
๒๑. อนาถบิณฑิกาเศรษฐี มหาอุบาสกผู้เป็นทานบดี
๒๒. จิตตคฤหบดี มหาอุบาสกผู้เลิศทางแสดงธรรม
๒๓. ธัมมิกอุบาสก
๒๔. วิสาขามหาอุบาสิกา
๒๕. พระนามมัลลิกาเทวี ผู้ถวายอสทิสทาน

วิชา ศาสนาพิธี

พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีสวดพระพุทธมนต์
เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชา อโบสถศีล

ความหมายและความสำคัญของอุโบสถศีล
วิธีสมาทานอุโบสถศีลและไตรสรณคมน์
อุโบสถศีล

 

Additional information

น้ำหนัก220 g
ขนาด18.7 x 26 cm