หลักสูตรและแนวข้อสอบธรรมศึกษา-เอก

80฿

สำหรับครู – นักเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก อ่านง่าย
เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ความหมายและหลักเกณฑ์ในการเขียน
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ

วิชา ธรรมวิภาค
๑. ธรรมวิจารณ์
ส่วนปรมัตถปฏิปทา

๑) นิพพิทา ความหน่าย
๒) วิราคะ ความคลายกำหนัด
๓) วิมุตติ ความหลุดพ้น
๔) วิสุทธิ ความหมดจด
๕) สันติ ความสงบ
๖) นิพพาน ความดับทุกข์

ส่วนสังสารวัฏ

๑) ทุคคติ (อบายภูมิ ๔)
๒) สุคติ

๒. กรรม ๑๒
๓. สมถกัมมัฏฐาน
๔. พุทธคุณกถา
๕. วิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิชา พุทธานุพุทธประวัติ

๑. ชาติกถา
๒. พรรพชา
๓. ตรัสรู้
๔. เสวยวิมุตติสุข
๕. ประกาศศาสนาพรรษาแรก
๖. บำเพ็ญพุทธกิจ
๗. เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
๘. พระพุทธบิดาสวรรคต
๙. แสดงยมกปาฏิหาริย์
๑๐. โปรดพระสาวก
๑๑. พระอัครสาวกนิพพาน
๑๒. ปรินิพพาน

วิชา กรรมบท

ความหมายของกรรมบถ
ความสำคัญของกรรมบถ
การให้ผลของกรรม
อกุศลกรรมบท ๑๐
กุศลกรรมบท ๑๐

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 18.7 x 26 cm