อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

98฿

     หนังสือ “อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม” เล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระองค์ได้ทรงอธิบายขยายความไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำข้อคิดในพระนิพนธ์ไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ทั้งจักได้มีความระมัดระวังในการกระทำของตน ดังความตอนหนึ่งของบทพระนิพนธ์ว่า
 “คนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่าง ๆ นานา ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแต่อะไรอื่น นอกจากกรรมที่ตนทำแล้วนั้น…แต่ความที่ไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ประกอบกับความที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ทำให้คนส่วนมากไม่กลัวการเกิดใหม่ที่จะนำไปสู่สภาพที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก”
     ผู้รวบรวมได้จัดทำหัวข้อย่อย ซอยย่อหน้าใหม่ ให้สาระธรรมที่นำมาจากพระไตรปิฎก หยิบยกจากความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทะองค์มาเสริมลงเป็นเชิงอรรถในแต่ละหน้า เพื่อประหยัดเวลาของท่านผู้ต้องการความรู้เสริม

ล้างค่า

รายละเอียด

 

สารบัญภายในเล่ม


 

- อำนาจกรรม ทำให้คนมีอำนาจดีหรือชั่ว
- สัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจกรรม
- ไม่เห็นด้วยตา พาให้ไม่กลัวกรรม
- กรรมสงสัยได้ แต่ใจต้องกลัวจริง
- กรรมที่ทำลงไป ส่งผลให้อย่างแน่นอน
- กรรมให้ผลตรงตามเหตุ
- มีโอกาสพ้นกรรมได้ ถ้าใช้ปัญญาไตร่ตรอง
- รักใคร ก็อย่าได้ทำความไม่ดีเลย
- ทำกรรมไม่ดี ผู้เป็นที่รักพลอยได้รับผลร้าย
- เห็นผู้อื่นรับกรรม ต้องวางใจให้กลัวกรรม
- คิดให้ดี ผลกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้น
- คุณและโทษของกรรมดี
- ชั่ว ปรากฏตัวในการวางใจรับผล
- วิธีวางใจในการรับผลของกรรมดี
- วิธีวางใจในการรับผลของกรรมชั่ว
- ไม่มีอำนาจใด ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจกรรม
- คู่เวร คู่กรรม
- กรรมที่ทำไป ยากแก้ไขกลับคืน
- ทำกรรมไม่ดี เหมือนดื่มยาพิษร้ายทำลายตน
- อำนาจกรรมเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรม
- แม้ชีวิตในชาติปัจจุบัน ยังก่อกรรมกันมากมาย
- คิดเรื่องอดีตชาติ อาจทำให้กลัวกรรมยิ่งขึ้น
- ทุกชีวิตล้วนมีกรรมติดตามมาให้ผล
- บุญกรรมก้อนโต ตัด บาปกรรมก้อนเล็ก
- ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในอุ้งมือกรรม
- มีมากกรรมดี ช่วยให้หนีพ้นมือกรรมร้าย
- ให้อภัยไม่ผูกเวร เป็นวิธีตัดกรรม
- กว่ามาเป็นเราวันนี้ ล้วนมีภพชาติมาในอดีต
- อยากรู้อดีตตน ต้องฝึกฝนให้มีญาณพิเศษ
- ทำกุศลมาแต่อดีต ชีวิตชาตินี้จึงมีบุญรักษา
- มือแห่งบุญหนุนให้สูง มือแห่งบาปสาปให้ต่ำ
- ชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาควรหาวิธีหนีกรรม
- อุบายวิธีหนีกรรม
- หมั่นทำใจให้คุ้นกับพระตลอดจะรอดพ้นบาปกรรม
- ตั้งใจทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
- ผลกรรมดีที่ใหญ่กว่าตัดผลกรรมไม่ดีได้ทันเวลา
- กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่ง
- จะอยู่เป็นสุขหรือทุกข์ร้อนก็เพราะกรรมที่ทำไว้
- กรรมเป็นไปตามอำนาจจิตใจ ฝึกสติไว้ ไม่ให้กิเลสชนะเหตุผล
- เชื่อเรื่องกรรม ต้องทำความเห็นให้ถูกให้ดี
- ตัดสินใจเชื่อกรรม ทำให้ไม่กล้าทำชั่ว
- ผลกรรมจะดี - ร้าย อยู่ที่การระวังใจเป็นสำคัญ
- ใจก็เหมือนกาย ต้องหมั่นใส่ปุ๋ยคุณธรรม
- ใจอาบยาพิษร้าย ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็น
- อำนาจมโนกรรม ทำให้คนเกิดเป้นสัตว์
- กตัญญูกตเวทิตาธรรม มโนกรรมสำคัญยิ่ง
- ยังไม่สิ้นกิเลส ก็ยังไม่หมดเหตุรับผลกรรม
- ก่อนทำกรรมใดควรน้อมใจถึงพระพุทธเจ้า
- กฏแห่งกรรม ประสบการณ์จากชีวิตจริง
สวดมนต์แก้กรรม
  ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
  ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  ๓. บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
  ๔. บทสวดสรรเสริญธรรมคุณ
  ๕. บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
  ๖. โอวาทปาฏิโมกขคาถา
- สะเดาะเคราะห์แก้กรรมด้วยตนเอง
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ
- สัพพมงคลคาถา
- ทำสมาธิอย่างง่ายๆ เพื่อใช้แก้กรรม
- คำสมาทานก่อนทำสมาธิ
- แผ่เมตตาแก่ตน เพื่อให้พ้นภัยเวร
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- แผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น เพื่อหยิบยื่นมิตรไมตรีต่อกัน
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- แผ่ส่วนบุญกุศลออกไป ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่มีหมด
- บทแผ่ส่วนบุญกุศล
- อโหสิกรรม ทำให้ดับทุกข์ทันตาเห็น
- บทอธิษฐานอโหสิกรรม
- กรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมยนายเวร
- บทกรวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
- อธิษฐานจิต เพื่อให้ชีวิตมีจุดหมาย
- บทกล่าวอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 21 cm