เคล็ดลัดสุขภาพจิตดี

60฿

เรื่อง “สุขภาพ” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากโดยเฉพาะสังคมเมืองอันเร่งรีบในยุคปัจจุบันนี้ เราแทบไม่มีเวลาออกกำลังกาย กันเลย บ้างก็อ้างว่าไม่มีเวลา ต้องทำงานหาเงิน ต้องสร้างความมั่นคงในชีวิต ฯลฯ จนท้ายที่สุดแล้ว เงินที่หามาได้ก็ต้องเอาไปเป็นค่าหมอ ค่ารักษา พยาบาล แล้วก็ตายจากไปในที่สุด
แค่เรื่องสุขภาพ “กาย” ยังไม่มีเวลาดูแล แล้วสุขภาพ “จิต” สุขภาพ “ใจ” จะไปมีเวลาดูแลเอาใจใส่ได้อย่างไร สุขภาพกายย่ำแย่ สุขภาพใจย่ำแย่ ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียด ความทุกข์ ความเศร้าหมอง สภาพชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ดีและมีคุณค่าจริงๆ หรือ ?
ดังนี้แล้ว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้นำธรรมบรรยายเรื่อง “ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต” ของหลวงปู่พุทธทาสมาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า “เคล็ดลัด สุขภาพจิตดี” โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงบทธรรมบรรยายไว้เหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของบทคัดย่อ ใส่สีเน้นคำ ทำเชิงอรรถ เสริมสาระ อธิบายข้อธรรม และใส่ภาพประกอบเพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะ และหยิบใช้ได้ทันที มีสุขทันใจ

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

เคล็ดลัดสุขภาพจิตดี
- เพียงแค่เกิดมา ยังไม่ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์
- คนกับมนุษย์ แตกต่างห่างชั้นกัน
- เกิดมาเป็นคน ต้องฝึกฝนให้เจริญ จึงชื่อว่ามนุษย์
- เกิดเป็นคน หากไม่พัฒนา ก็น่าละอายแมว
- พัฒนามนุษย์ มี ๒ จุดต้องพัฒนาคือ "กาย" กับ "จิต"
- ดูอนามัยของต้นไม้ ให้ดูที่ภายนอก ดูอนามัยของคน ต้องดูทั้งกายและจิต
- ส่งเสริมอนามัยกาย ด้วยปัจจัย ๔ ส่งเสริมอนามัยใจ ด้วยธรรมะ
- เมื่อไม่มีโรคทั้งทางกายและทางจิต จึงจะเรียกว่า "ความไม่มีโรคที่สมบูรณ์"
- โรคกาย โรคจิต รักษาที่โรงพยาบาล แต่โรคทางวิญญาณ ต้องรักษาด้วยธรรม
- ไม่มีความถูกต้องทางระบบกาย คนจึงเจ็บปวดกันมากมายในปัจจุบัน
- จัดระบบอารมณ์ให้ถูกต้อง ก็ป้องกันโรคจิตได้เป็นอย่างดี
- โรคทางวิญญาณหมดปัญหา หากจัดระบบสติปัญญาได้ถูกต้อง
- ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็กลายเป็นโง่โดยไม่รู้ตัว
- สติสำคัญเท่าปัญญา มีปัญญาแต่ขาดสติ จึงอันตราย
- ระบบปัญญาถูกต้องแล้ว ระบบกายและจิตก็ถูกต้องด้วย
- ถ้าทำถูกต้องทางกาย ทางจิต วิญญาณ ก็ไม่เป็นโรคประสาท
- วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ช่วยแก้ปัญหาโรคประสาทของคน
- ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นตัวชี้นำความเจริญแต่ละยุค
- การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ จะพอกพูนความไม่กลัวเกรงบาป
- สติปัญญาเป็นผู้นำกายและจิต เมื่อสติปัญญาถูกต้อง กายและจิตก็ถูกต้อง
- อย่าใช้กายนำจิต ใช้จิตนำสติปัญญา จะนำพาสู่ความฉิบหาย
- กายดี จิตดี ปัญญาดี เกื้อหนุนกัน มันก็ทำอะไรได้มาก
- คนโดยมากสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้อง ละทิ้งความถูกผิด เรื่องจิต วิญญาณ
- ชีวิตไม่ได้อยู่รอดด้วยข้าวปลาอาหาร แต่อยู่รอดด้วยพระธรรม
- เรื่องปากท้อง ให้รอดแต่ทางกาย แต่ก่อความฉิบหาย ในทางจิต วิญญาณ
- ข้าวปลา ให้กำลังแก่กาย พระธรรม ให้กำลังแก่จิต วิญญาณ
- มนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องพอกพูนทั้งข้าวปลา และพระธรรม
- จะทำอะไร ต้องให้ถูกต้อง ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต
- พักผ่อนให้ถูกหลักธรรมชาติ ก็ไม่เป็นโรคประสาทกินหัว
- การคบค้าสมาคม ควรนิยมแต่ทางดี
- เล่นกีฬาด้วยธรรมะ เพื่อเอาชนะกิเลส อวิชชา
- กิเลส คือ คู่ต่อสู้ ลองปล้ำกับมันดู จะเป็นไร
- ทำจิตให้เอาชนะความคิดต่ำ คือ การปล้ำกิเลสที่ให้ประโยชน์
- เอาชนะกิเลสได้ ก็ไม่เป็นบ่าวไพร่ของกิเลส
- ทำกิเลสให้พ่ายแพ้ได้มากเท่าไร ก็เขยิบเข้าใกล้นิพพานมากเท่านั้น
- จิตว่างจากไฟ คือ สุขภาพอนามัยดีขั้นสูงสุด
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด ก็คือหยุดปัญหาในโลกสาม
- ปัญหาในโลกนี้ก็หมดไป เพราะอนามัยดี ทำให้มีทรัพย์ ชื่อเสียง
- โลกอื่นก็หมดปัญหา เพราะว่าได้ทำแต่ความดีเอาไว้
- คิดอย่างไร จิตก็เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นในโลกอื่น
- หยุดการเกิดทางความคิด คือ การใช้ชีวิตอยู่เหนือโลก
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด ก็คือหยุดการเกิดในอบายภูมิสี่
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลา
- ควบคุมเวลาได้ ด้วยการควบคุมความต้องการ
- ผู้กระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลา จะนำพาชีวิตเศร้าหมอง
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด หยุดความหวาดผวากับเหตุการณ์ของโลก
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด หยุดความเศร้าโศกจาก "เช่นนั้น"
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดความอวดดี ไม่เหนื่อยเปล่า
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด หยุดความชอบเมื่อยให้เขานวด
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดความเจ็บปวดทางใจ
- ให้มันเจ็บปวดแต่กาย อย่าให้ปวดมาถึงใจเลย
- ทุกข์เล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะใจยึดว่าเป็นกู-ของกู
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดความอวดดีแต่ภายนอก
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดการอยู่ในคอกของจ??ำเลย
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดการร้องไห้เพราะโลกธรรม
- จะคิด จะพูด จะทำอะไรก็ตาม ให้หยุดนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเสมอ
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดการกลัวผี มีแต่ปัญญา
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ มีพระพุทธในใจทุกขณะจิต
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ หยุดการใช้ชีวิตที่น่าละอายแมว
- ผลแห่งการมีอนามัยดีถึงที่สุด คือ ผุดความชื่นใจ ให้เขาอยากท??ำตาม
- ถ้าทำความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องได้แล้ว ชีวิตจะผ่องใส ชุ่มชื่น สงบเย็น
- ตายไม่เป็น ไม่รู้จักตาย เพราะทำถูกต้องทางจิต ทางวิญญาณ
- ทำสุขภาพอนามัยทางจิตให้ดี แล้วชีวิตนี้จะสดชื่นแจ่มใส

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm