เคล็ดลับดับทุกข์

38฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

**เคล็ดลับดับทุกข์ โดย ปัญญานันทภิกขุ**
- จิตกับกาย ต้องเตรียมพร้อมรับทุกข์
- บ้านเมืองต้องเตรียมพร้อมทุกด้านอยู่เสมอ
- เตรียมตัวไม่พร้อม ย่อมเสียเปรียบ
- อยู่ด้วยความประมาท จะไม่ปราศจากทุกข์
- เตรียมธรรมะให้พร้อม ป้องกันใจตกต่ำ
- ยึดมั่นขันธ์ ๕ เป็นความทุกข์
- เพราะสำคัญว่า “ตัวกู-ของกู” จึงเป็นทุกข์
- เข็มเล่มเดียว ถ้าของฉันมันก็ทุกข์
- หลงยึดติด จิตเป็นทุกข์
- ฝึกจิตให้เหมือนเด็กอ่อน
- ยึดมั่นขันธ์ห้า นำมาซึ่งทุกข์
- ไม่ยึด ไม่ทุกข์
- คิดดีไม่มีทุกข์ คิดไม่ดีมีทุกข์
- ความยึดมั่น ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
- ปฏิบัติธรรมด้วยปัญญา ไม่พาให้เกิดทุกข์
- ธรรมะจะหมดจากใจ หากไม่นำมาปฏิบัติ
- ธรรมะ ไม่นำมาใช้ก็ไร้ประโยชน์
- ไม่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็ติดอยู่กับทุกข์
- อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ จะไม่เป็นทุกข์
- พูดกันด้วยความโกรธ ก่อให้เกิดโทษมหันต์
- สุขและทุกข์ เกี่ยวพันกันเสมอ
- รับฟังด้วยดี ย่อมมีทางออก
- ใช้ธรรมะเพื่อชนะธรรมชาติฝ่ายต่ำ
- เกิดเป็นคน อย่าทำตนให้คนอื่นเป็นทุกข์
- เข้าข้างตัวเองเมื่อได เหมือนเข้าใกล้ความชั่ว
- มีทิฏฐิมานะหนัก มักกลายเป็นคนดื้อ
- สภาพของจิต มีมานะติดอยู่เสมอ
- "มานะ" ละได้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
- อ่อนน้อมถ่อมตน นำคนให้เป็นสุข
- กายอ่อน-ใจอ่อน ผ่อนทุกข์ได้
- แข็งกระด้าง ไม่พบทางพ้นทุกข์
- ได้ลาภก้อนใหญ่ อย่าปล่อยใจหลงผิด
- ได้ลาภได้ยศ อย่าลดใจมัวเมา
- ความมัวเมา ทำให้เสียคนได้ง่าย
- ความสุขจากความสนุกสนาน มักผ่านไปเร็ว
- งดเว้นอบายมุข จะสบสุขนิรันดร์
**ดับทุกข์ด้วยมงคลชีวิต โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ 
๑.จิตไม่หวั่นไหว
     - จิตคืออะไร ?
     - กายกับจิต
     - เหตุที่ทำให้จิตหวั่นไหว
     - วิธีทำจิตไม่ให้หวั่นไหว
๒.จิตไม่เศร้าโศก
     - การฝึกจิต นำความสุขมาให้
๓.จิตปราศจากธุลีคือกิเลส
     - วิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส
๔.จิตเกษม
มงคล หลักพัฒนาชีวิต
ระบายคลายทุกข์

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 14.5 x 21 cm