เรียงความแก้กระทู้ธรรม-มฐบ-โท

60฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำนำสำนักพิมพ์
คำนำผู้รวมรวมเรียบเรียง
ความนำเบื้องต้น
ความหมายของเรียงความแก้กระทู้ธรรม
องค์ประกอบของการเรียงความ
โวหาร ๔
ข้อควรจำหลักเกณฑ์การแต่งกระทู้ธรรม
หลักปฏิบัติการสอบกระทู้ธรรมสนามหลวง
หลักเกณฑ์การตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๑. อัตตวรรค หมวดตน
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดตน
๒. อัปมาทวรรค หมวดไม่ประมาท
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดไม่ประมาท
๓. กัมมวรรค หมวดกรรม
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดกรรม
๔. กิเลสวรรค หมวดกิเลส
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค หมวดอดทน
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดอดทน
๖. จิตตวรรค หมวดจิต
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดจิต
๗. ทานวรรค หมวดทาน
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดทาน
๘. ธัมมวรรค  หมวดธรรม
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ด
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค หมวดปัญญา
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค หมวดประมาท
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดปัญญา
๑๒. ปาปวรรค หมวดบาป
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค หมวดบุคคล
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค หมวดบุญ
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค หมวดความตาย
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค หมวดวาจา
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค หมวดความเพียร
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค หมวดศีล
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค หมดคบหา
แนวอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตหมวดคบหา
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก210 g
ขนาด14.5 x 21 cm