เรียงความแก้กระทู้-มฐบ-ตรี

฿ 70

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความรู้เบื้องต้น วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ความหมาย
ความยากง่ายในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบ
เทคนิคในการฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ถอดความหมาย
อธิบายประเด็นหลัก
ตัวอย่างการจับประเด็นอธิบาย เรื่องศีล
หักเข้าหาหลักธรรม
การเตรียมตัวก่อนสอบสนามหลวง
หลักสูตรวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี
หลักการเขียนและการอ่านภาษาบาลี
ความหมายของภาษาบาลี
อักษรบาลี
วิธีการเขียนคำบาลี
วิธีการอ่านคำบาลี

พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

๑. อัตตวรรค หมวดตน
๒. อัปปมาทวรรค หมวดไม่ประมาท
๓. กัมมวรรค หมวดกรรม
๔. กิเลสวรรค หมวดกิเลส
๕. โกธวรรค หมวดโกรธ
๖. ขันติวรรค หมวด อดทัน
๗. จิตตวรรค หมวดจิต
๘. ชยวรรค หมวดชนะ
๙. ทานวรรค หมวดทาน
๑๐. ทุกขวรรค หมวดทุกข์
๑๑. ธัมมวรรค หมวดธรรม
๑๒. ปกิณณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๓. ปัญญาวรรค หมวดปัญญา
๑๔. ปมาทวรรค หมวดประมาท
๑๕. ปาปวรรค หมวดบาป
๑๖. ปุคคลวรรค หมวดบุคคล
๑๗. ปุญญวรรค หมวดบุญ
๑๘. มุจจุวรรค หมวดความตาย
๑๙. มิตตวรรค หมวดมิตร
๒๐. ยาจนาวรรค หมวดขอ
๒๑. ราชวรรค หมวดพระราชา
๒๒. วาจาวรรค หมวดวาจา
๒๓. วิริยวรรค หมวดความเพียร
๒๔. เวรวรรค หมวดเวร
๒๕. สัจจวรรค หมวดความสัตย์
๓๖. สติวรรค หมวดสติ
๓๗. สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
๓๘. สันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
สันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
สมณวรรค หมวดสมณะ
สามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
สีลวรรค หมวดศีล
สุขวรรค หมวดสุข
เสวนาวรรค หมวดคบหา
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 x 21 cm