เหนือตายเหนือกรรมเหนือการเกิดใหม่

89฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

เหนือตาย
- ธรรมะเป็นเหมือนผ้าประเจีย
- ชาวพุทธต้องเชื่ออย่างมีเหตุผล
- แม้คำของพระพุทธองค์ ก็ห้ามเชื่อ หากยังไม่ได้พิจารณาจนเห็นจริง
- ความตาย ป้องกันได้ ด้วยการพิจารณาธรรม
- ป้องกันความตาย ทำได้ ๒ แบบ
- ป้องกันความตาย ต้องอาศัยธรรมะ
- "ธรรม" คำสั้นๆ แต่มหัศจรรย์ด้วยความหมาย
- "ธรรม" ความหมายที่ ๑ คือ ตัวธรรมชาติ หรือสภาวธรรม
- "ธรรม" ความหมายที่ ๒ คือ สัจธรรม หรือกฎของธรรมชาติ
- "ธรรม" ความหมายที่ ๓ คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ
- การปฏิบัติเพื่อนิพพาน เป็นหน้าที่ของมนุษย์
- ธรรมะที่แปลว่า "หน้าที่" มีความสำคัญกว่าคำแปลอื่นๆ
- จะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติได้ถูกต้อง ต้องรู้เรื่องธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
- ความเป็นความตายของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ
- ทำหน้าที่ตามธรรมะ ชนะการตายด้วยโรคภัย
- เพราะทำผิดหน้าที่ตามธรรมชาติ จึงมักเจ็บป่วย
- จิตเศร้าหมอง กายเกิดโรค เพราะขาดธรรม
- ไม่รักษาด้วยธรรม จึงป่วยซ้ำซาก
- หากมีธรรมะ จะป่วยยาก หายง่าย
- เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ แคล้วคลาดจากความตายเพราะโรคภัย
- ธรรมะเป็นเครื่องปะทะความตาย จากโรคภัยและการถูกฆ่า
- ธรรมะเป็นเครื่องป้องกัน ไม่ให้ตายก่อนสิ้นอายุ
- การปฏิบัติธรรมะ คือ การสร้างผ้าประเจียดคุ้มตาย
- เพราะยึดมั่นในร่างกาย ความตายจึงก่อทุกข์
- ต้องใช้สติปัญญา เพื่อละความยึดมั่นถือมั่น
- กิเลสเป็นเพียงผู้มาเยือน อย่ายึดมั่น
- ตัณหา อุปาทาน ผ่านมาเมื่อใด ความมีตัวตนก็เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้น
- เมื่ออุปาทานเกิดขึ้น จึงมีตัวตน
- ไม่เผลอสติ กิเลสไม่เกิด
- ละความยึดมั่นในตัวตนได้ ความตายก็เป็นเรื่องน่าขัน
- เพราะมีกิเลส คนจึงหวาดหวั่นต่อความตาย
- เห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนเมื่อใด ใจก็พ้นทุกข์จากความตายเมื่อนั้น
- เมื่อเห็นโลกเป็นของว่าง จิตก็ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเรา ของเรา
- ไม่มีอุปาทาน เกิด-ตายก็เป็นเพียงมายา
- ทำประโยชน์โดยไม่ยึดถือสิ่งใด คือธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า
- เป็นชาวพุทธต้องรู้ธรรมะให้สมเกียรติ
- ผู้สว่าง หมายถึง สว่างด้วยความรู้ในธรรม
- ผู้มีความสะอาด สว่าง สงบ ครบทั้ง ๓ สามารถหัวเราะเยาะความตายได้
- ตัวเรา ของเรา ถูกดับไป ปัญหาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็สิ้นไป
- เบญจขันธ์ที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น ย่อมอยู่เหนือความตาย
- จิตไม่มีอุปาทาน เป็นจิตที่สุขที่สุด
- ธรรมะกันตายมีจริง อย่างไม่มีทางคัดค้าน
- เร่งสร้างธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตน เพื่อพ้นทุกข์ดังพุทธประสงค์
ธรรมะสวัสดี : น้ำตาในมหาสมุทร โดย...ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
- นางปฏาจารา หญิงสาวผู้สูญเสีย

เหนือกรรม เหนือการเกิดใหม่
- กรรม การเกิดใหม่ และสังสารวัฏ
- เรื่องการเกิดใหม่ ฝรั่งสนใจมากที่สุด
- การเกิดใหม่ ไม่ใช่อวตาร
- ความรู้ผิดๆ มักสะกิดให้เกิดปัญหา
- กรรม การเกิดใหม่ และสังสารวัฏ ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ความหมายของ "กรรม" ตามรูปศัพท์
- "กรรม" คือการกระทำด้วยเจตนาของกิเลสตัณหา
- ทำด้วยเจตนาดี = กรรมดี –> ผลดี
- ทำด้วยเจตนาชั่ว = กรรมชั่ว –> ผลชั่ว
- ทำกรรมด้วยกิเลสแบบไหน ก็ทุกข์ใจแบบนั้น
- เกิดเป็นเทวดา ก็มีทุกข์แบบเทวดา
- "กรรม" และ "กิริยา" มีความหมายต่างกัน
- เพราะไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว จึงทำอะไรมั่วๆ ตามใจชอบ
- "ดี" หรือ "ชั่ว" อยู่ที่การกระทำ
- ดี-ชั่ว คือผลกรรมที่แท้จริง ทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงผลพลอยได้
- ผลพลอยได้ก็มีดี-ชั่ว ตามการกระทำ
- "อริยมรรค" กรรมที่อยู่เหนือดี เหนือชั่ว
- อริยมรรค คืออาวุธทำลายกิเลสตัณหา
- หลักกรรมที่สมบูรณ์ มีสอนในพุทธศาสนาเท่านั้น
- กรรมมีมากมาย ต่างชิงชัยให้ผล
- เมื่อเข้าใจเรื่องกรรม ทำให้ละมิจฉาทิฏฐิได้
- "อริยมรรค" กรรมที่อยู่เหนือกฎการให้ผล
- กิเลสจะละเอียดหรือหยาบ ก็เป็นเครื่องเศร้าหมอง
- กิเลสดี น่ากลัวกว่า กิเลสชั่ว
- โลภ โกรธ หลง คือกิเลสต้นเหตุกรรม
- ดึงเข้า, ผลักออก, ลังเล คือลักษณะของกิเลส
- เพราะมีกิเลส จึงเป็นเหตุให้ประกอบกรรม
- กิเลสเป็นเหตุให้เกิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
- กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทั้งดีและชั่ว
- กิริยาคู่กับปฏิกิริยาฉันใด กรรมต้องคู่กับวิบากฉันนั้น
- "ชาติ" คือการเกิด ของความยึดมั่นว่าตัวกูของกู
- การเกิดของชาติใหม่ สัมพันธ์กับชาติก่อนเสมอ
- ระลึกชาติ คือการระลึกได้ว่า ทำอะไรด้วยความรู้สึกเป็นตัวกูของกู
- กรรมและผลกรรม มีความสัมพันธ์กับการเกิดใหม่
- "วัฏฏะ" คือ วงกลมแห่งกิเลส กรรม วิบาก
- กิเลส กรรม วิบาก เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ เรียกว่า "สังสารวัฏ"
- สังสารวัฏเห็นได้ทุกวัน แม้มิทันข้ามภพข้ามชาติ
- สังสารวัฏครอบงำทุกชีวิต ให้เป็นไปไม่จบสิ้น
- สังสารวัฏ เป็นอนัตตา อย่ายึดมั่น
- สังสารวัฏแม้เป็นอนัตตา แต่ว่าทำให้ทุกข์สุขได้
- ตัวกู ของกู สำคัญผิดปิดบังอนัตตา
- ปุถุชนทุกคนเต็มไปด้วย "อหังการ" "มมังการ"
- ต้องเป็นทาสกิเลส ด้วยเหตุหลงยึดอหังการ มมังการ
- ทำลาย "อหังการ" และ "มมังการ" ได้ ก็เข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
- ทำลายสังสารวัฏได้ คือที่สุดแห่งความไม่มีทุกข์
การปฏิบัติเพื่อความเป็น "พระโสดาบัน"
- หลักการเจริญมรณานุสสติเพื่อละสักกายทิฏฐิ
- หลักการเจริญพุทธานุสสติเพื่อละวิจิกิจฉา
- ประโยชน์ของการเจริญพุทธานุสสติ
- ๑) การเจริญพุทธานุสสติด้วยการสวดมนต์
- ๒) การเจริญพุทธานุสสติด้วยการทำสมาธิ
- ๓) การฝึกเจริญพุทธานุสสติในชีวิตประจำวัน
- หลักการรักษาศีลเพื่อละสีลัพพตปรามาส
สวดมนต์ก่อนนอน
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๖. บทชยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทสัพพมงคลคาถา
๘. บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
๙. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๐. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๑. บทอุณหิสสวิชยคาถา
๑๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๔. บทแผ่ส่วนกุศล
"น้ำมะตูม" บำรุงสุขภาพ เพิ่มสมาธิ ลดความกำหนัด

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 21 cm