แนวปฏิบัติศาสนพิธี

฿ 150

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ศาสนพิธี
ความหมายและเหตุเกิด
ประโยชน์ของศาสนพิธี
ผลจากการเรียนรู้ศาสนพิธี
วิธีประกอบศาสนพิธี
หมวดที่ ๑ กุศลพิธี
การเวียนในวันสำคัญทางศาสนา
การทำวัตรสวดมนต์
การสมาทานศีล
การสมาทานศีลห้า
การแผ่เมตตา
การสวดมนต์ก่อนนอน
หมวดที่ ๒ บุญพิธี
- หลักเกณฑ์ในการทำบุญ
- ประเภทการทำบุญ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
- การนิมนต์พระสงฆ์
- ข้อควรปฏิบัติในการนิมนต์พระสงฆ์
- การตกแต่งบริเวณสถานที่พิธี
- การจัดที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา
การวงด้ายสายสิญจน์
การปูลาดอาสนะพระสงฆ์
การจัดเครื่องรับรองพระสงฆ์
การตั้งภาชนะน้ำมนต์
การเตรียมสิ่งของอย่างอื่น
การต้อนรับพระสงฆ์
การจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชา
- คำบูชาพระรัตนตรัย
การอาราธนา
- คำอาราธนาศีล ๕
- คำอาราธนาพระปริตร
การจุดเทียนน้ำมนต์
การจัดข้างพระพุทธ
การถวายภัตตาหารเลี้ยงพระ
การถวายไทยธรรม
การกรวดน้ำรับพรพระ
- คำกรวดน้ำแบบย่อ
การประพรมน้ำมนต์
การส่งพระ
พิธีทำบุญวันเกิด
พิธีมงคลสมรส
หมวดที่ ๓ ทานพิธี
ทาน คืออะไร
อานิสงส์ของทาน
- ทานวัตถุ ๑๐
- วิธีให้ทาน
การตักบาตร
การถวายสังฆทาน
การถวายผ้าอาบน้ำฝน
การตักบาตรเทโวโรหนะ
การทอดผ้าป่า
การทอดกฐิน
หมวดที่ ๔ ปกิณกะ
ปกิณกะ คืออะไร

วิธีแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพพระ
วิธีประเคนพระและวิธีรับประเคน
วิธีบังสุกุล
คำพิจารณาบังสุกุลตาย 

Additional information

น้ำหนัก 240 g
ขนาด 14.5 x 21 cm