แผนผัง พุทธานุพุทธประวัติ

38฿

– พับบรรจุในซองพลาสติก
– ขนาดแผนผัง 87 X 59 เซ็นติเมตร
– 4 สี

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในแผนผัง


แผนผังพุทธานุพุทธประวัติ
(ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก)

๑. ชมพูทวีปและประสูติ
๒. บรรพชาและตรัสรู้
๓. เสวยวิมุตติสุข
๔. ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๕. ประกาศพระศาสนา
๖. พระอัครสาวก
๗. พระมหากัสสปะและพระมหากัจจายนะ
๘. มานพ ๑๖ คน ทูลถามปัญหา
๙. ทรงอนุญาตญัตติจตุตถกรรม
๑๐. เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
๑๑. พวกศากยกุมารออกบวช
๑๒. พระโสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาล
๑๓. เสด็จดับขันธปรินิพพาน

แผนผังอนุพุทธประวัติ
(ประวัติพุทธสาวก ๘๐ องค์)

๑. สาวกที่มาจาก นักบวช
๒. สาวกที่มาจาก เศรษฐี-คหบดี
๓. สาวกที่มาจาก พราหมณ์
๔. สาวกที่มาจาก กษัตริย์
๕. สาวกที่มาจาก ข้าราชการ
๖. สาวกที่มาจาก อื่น ๆ

แผนผังพุทธประวัติ
(ประวัติพระพุทธเจ้า)

๑. ชมพูทวีปและประชาชน
๒. ลำดับศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์
๓. ประสูติ-ปฐมวัย
๔. บรรพชา
๕. ตรัสรู้
๖. ปฐมเทศนาและปฐมสาวก
๗. ประกาศพระศาสนา
๘. เสด็จเมืองราชคฤห์
๙. ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
๑๐.เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
๑๑. เสด็จแคว้นโกศล
๑๒. ปรินิพพาน
๑๓. ถวายพระเพลิง
๑๔. แจกพระบรมสารีริกธาตุ
๑๕. ประเภทสัมมาสัมพุทธเจดีย์
๑๖. สังคายนา

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 87 x 59 cm