โพชฌงค์ 7 ธรรมะรักษาโรค

28฿

<!–

–>

รหัสสินค้า : 9786162682872
โดย. : พระภาวนาเขมคุณ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 63 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.

 

พระภาวนาเขมคุณ
(หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

เมื่อปีติเกิดขึ้นในใจความเจ็บไข้ก็บรรเทา
พระอรหันต์หายป่วยเพราะฟังโพชฌงค์ ๗
การฟังช่วยให้ตรึกธรรมได้ง่ายขึ้น
ความลึกแห่งธรรม ปุถุชนหยั่งรู้ได้ยาก
โพชฌงค์ฐานสู่วิชชาและวิมุตติ
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราของเรา
เมื่อเหตุปัจจัยไม่เที่ยง ผลจะเที่ยงได้อย่างไร
เวทนาเกิดจากเหตุปัจจัยคือผัสสะ
เพราะผัสสะไม่เที่ยงเวทนาจึงไม่เที่ยงไปด้วยกัน
วิมุตติ หลุดพ้นได้ ไม่จำกัดกาล
ปหาน การละกิเลส ๓ รูปแบบ
ความหมายแห่งโลกุตตรมรรค
อริยมรรค ๔ ที่ตัดกิเลสโดยเด็ดขาด
พระโสดาปัตติมรรคตัดกรรมที่นำไปสู่อบายภูมิ
เกิดชาติใหม่กิเลสที่ละได้ ไม่กลับคืนมา
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
พระอรหัตตมรรค ขจัดกิเลสได้เกลี้ยงเกลา
โพชฌงค์ที่ ๑ สติสัมโพชฌงค์
วิธีเจริญสติสัมโพชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๒ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๓ วิริยสัมโฑชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๔ ปีติสัมโพชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๕ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๖ สมาธิสัมโพชฌงค์
- โพชฌงค์ที่ ๗ อุเบกขาสัมโพชฌงค์
- วางเฉย คือไม่ยินดียินร้าย สุขแต่ไม่ยึดติด
- อุเบกขาคือธรรมสร้างสมดุลแก่ธรรมทั้งหลาย
ขบวนธรรมที่ทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
เจริญโพชฌงค์ให้ก้าวไกลต้องอาศัยวิเวก
ผู้ที่มีวิเวกก็เหมือนไม้แห้งพร้อมสีให้เกิดไฟ
รู้ละ สละวาง จึงว่างสบาย
ยิ่งเอาชนะยิ่งพบความพ่ายแพ้
ยอมลงปลงได้ ใจเป็นอิสระ หลุดพ้น
โพชฌงค์ ๗ ธรรมะรักษาโรค
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมณ์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทโพชฌังคปริตร
๘. บทสัพพมงคลคาถา
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุสล
๑๒. บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก80 g
ขนาด14.5 × 21 cm