ให้ทานรักษาศีล ทำสมาธิเป็น เห็นทางสู่นิพพาน

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

๑. การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน
- ประเภทของทาน
- เหตุใดจึงต้องให้วัตถุทาน
- ข้อควรระวังเรื่องการให้วัตถุทาน
- อภัยทาน เป็นการให้ที่สูงกว่าวัตถุทาน
- ธรรมทาน คือการให้ความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์
- ให้นิพพานเป็นทาน
- สุญญตาทาน ให้ความว่างเป็นทาน
- สุญญตาทาน คือ การสละตัวกู ของกู
- วิธีการให้สุญญตาทาน
- สุญญตาทาน ไม่เสียเงินและยังได้นิพพาน
- พระพุทธเจ้าให้ละเหยื่อของโลก
- บุญ คือเหยื่อล่อยิ่งกว่าเหยื่อล่ออย่างอื่น
- ต้องการพ้นทุกข์ ต้องละเหยื่อล่อให้หมด
- สวรรค์ คือนรกชนิดหนึ่ง
- ทำบุญมาก เป็นทุกข์เพราะอยาก
- หยุดใจให้อยาก ก็ชนะได้ทุกอย่าง
- สวรรค์-นรก ในชาติปัจจุบัน
- หยุดอยากได้ ก็จะรอดพ้นภัยในวัฏสงสาร
๒. รักษาศีลเป็น เห็นทางสู่นิพพาน
- ศีลวัตร หมายถึงอะไร ? แตกต่างกันอย่างไร ?
- ศีล เรื่องใหญ่ ต้องพูดให้เข้าใจอย่างแจ้งชัด
- ศีล : เป็นบาทฐานของศาสนา
- ศีลคืออะไร?
- กาย วาจา ปกติ แผ่อิทธิพลให้ใจปกติด้วย
- ต้นเหตุแห่งศีล
- จุดมุ่งหมายของการรักษาศีล
- อานิสงส์ของการรักษาศีล
๓. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น
- สมาธิเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนยังสนใจกันน้อย
- สมาธิ มีทั้งในหน้าที่และกิจทั่วไป
- หงุดหงิดกลุ้มใจ ใช้สมาธิไล่ออกไปได้
- เมื่อยังเป็นปุถุชนสามัญ ย่อมเผชิญสิ่งรบกวนใจเป็นธรรมดา
- ผู้ฝึกสมาธิจนจิตนิ่งใส จะเห็นสิ่งทั้งหลายได้ตามเป็นจริง
- สมาธิ วิธีพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ต้องใช้เงิน
- หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะคือหน้าที่
- ทำหน้าที่ได้ดี เพราะมีสมาธิคอยควบคุม
- อุบายวิธีทำสมาธิเบื้องต้น
- สมาธิที่ทำถึงขั้นรวมจิตเป็นหนึ่ง ก็จะลึกซึ้งถึงขั้นได้ฌาน
- ทำสมาธิให้จิตสงบเย็น เป็นนิพพานน้อยๆ
- ท่านั่งถูกวิธี จิตมีสมาธิเร็วขึ้น
๔. สวดมนต์พ้นทุกข์
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- ปุพพภาคนมการ
- สรณคมนปาฐะ
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- ติลักขณาทิคาถา
- ปฐมพุทธภาสิตคาถา
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- บทพิจารณาสังขาร
- อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm