ไตรมาสเทศนา-ชุด1-มี 10 กัณฑ์-กัณฑ์ชุด

฿ 550

มีสินค้าอยู่ 999

รายละเอียด

 

กัณฑ์ที่ ๑ อริยสัจ ๔
กัณฑ์ที่ ๒ ทุกขอริยสัจ
กัณฑ์ที่ ๓ สมุทัยสัจ
กัณฑ์ที่ ๔ นิโรธสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
กัณฑ์ที่ ๕ สัมมาทิฏฐิ
กัณฑ์ที่ ๖ สัมมาสังกัปปะ
กัณฑ์ที่ ๗ สัมมาวาจา
กัณฑ์ที่ ๘ สัมมากัมมันตะ
กัณฑ์ที่ ๙ สัมมาอาชีวะ
กัณฑ์ที่ ๑๐ สัมมาวายามะ
กัณฑ์ที่ ๑๑ สัมมาสติ
กัณฑ์ที่ ๑๒ สัมมาสมาธิ