ไวยากรณ์แบบประยุกต์-(รวม 4 เล่ม)

100฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วจีวิภาค ภาคที่ ๒
ลิงค์
วิภัตติ
สำเนียงอายตนิบาต
การันต์
กติปยศัพท์
มโนคณะ ศัพท์
สังขยา
สัพพนาม
อัพยยศัพท์
ภาคอาขยาต
วิภัตติ
อาคม หรือการลงอักษรใหม่เพิ่ม
กาล
บท
วจนะ
บุรุษ
ธาตุ
วาจก
ปัจจัยสำหรับวาจก
อสฺ ธาตุ
กิตก์
วิเคราะห์ใน กิตปัจจัย
วิเคราะห์ใน กิจจปัจจัย
วิเคราะห์ใน กิตกิจจปัจจัย
กิริยากิตก์
วาจก
ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์
ต ปัจจัย
สมาส
กัมมธารยสมาส
สมาสท้อง
ตัทธิต
บาลีไวยากรณ์
อักขรวิธี ภาคที่ ๑
สนธิ
สระสนธิ
พยัญชนะสนธิ
นิคคหิตสนธิ

 

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 21 cm