100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
สำหรับพิมพ์แจก
นักธรรม,บาลี
รายการหนังสือปี 59
รายการหนังสือเก่า
ขั้นตอนสั่งซื้อ

รวมข้อสอบธรรมสนามหลวงแจกฟรี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์
โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์
หนังสือธรรมะ
อายุครบ 101 ปี (2459-2559)
9/9/2559

ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการจัดส่งถึงที่ทั่วไทย

 

 
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

 

หมวด: สวดมนต์
9786162681530 - หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเข้า-เย็น
*สั่งพิมพ์แจก ขั้นต่ำ 100 เล่มขึ้นไป
พิมพ์รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ให้ 1 หน้า
หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเข้า-เย็น
รหัสสินค้า : 9786162681530

โดย. : สมศักดิ์ จิตงาม
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : กรีนรีด
จำนวน : 104 หน้า
ขนาด : 17.5 x 24.6 cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 48 บาท
 หยิบใส่รถเข็น | วิธีสั่งซื้อ 


Tel. (02) 872 9191, 872 8873,
872 9898 | LC2YOU@GMAIL.COM
ท่านสั่งมา เราส่งไป ใกล้หรือไกล
เราพร้อมและยินดีให้บริการถึงที่
 
Share |
หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเข้า-เย็น
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาภายในหนังสือ
หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น
สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
สำนักปฏิบัติธรรม และที่บ้าน


     การทำวัตร คือการทำกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรและอุบาสก อุบาสิกา มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติทำเป็นประจำ วันละสองเวลา คือ เช้า และเย็น กิจที่ต้องทำในเวลาทำวัตรทั้งสองเวลานั้น คือ สวดบูชาพระรัตนตรัย สวดพิจารณาปัจจัยที่บริโภคทุกวันๆ สวดเจริญ กรรมฐานตามสมควร และสวดอนุโมทนาทานของทายก กับสวดแผ่ส่วนกุศล ซึ่งภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ประกาศพระ ศาสนา เป็นภาษาที่ใช้จารึกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า เมื่อเราสวดมนต์และ ท่องสาธยายบทสวดมนต์แล้วก็เปรียบเสมือน การได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา คือ การสวดมนต์

---------------------------------------------
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ---------------------------------------------
ปกรอง
คำนำ
---------------------------------------------
**สารบัญ**
ทำวัตรเช้า

- บทนำทำวัตรเช้า
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ
- ธัมมาภิถุติ
- สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- สังเวคปริกิตตนปาฐะ
- ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
- ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
- ปัตติทานคาถา

ทำวัตรเย็น
- บทนำทำวัตรเย็น
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธานุสสติ
- พุทธาภิคีติ
- ธัมมานุสสติ
- ธัมมาภิคีติ
- สังฆานุสสติ
- สังฆาภิคีติ
- อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
- อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

บทสวดมนต์พิเศษ (บางบท)
- ปุพพภาคนมการ
- สรณคมนปาฐะ
- อัฏฐสิกขาปทปาฐะ (แปล)
- ทวัตติงสาการปาฐะ (แปล)
- อภิณหปัจจเวกขณะ (แปล)
- เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
- ปัพพโตปมคาถา
- อริยธนคาถา
- ติลักขณาทิคาถา
- ภารสุตตคาถา
- ภัทเทกรัตตนคาถา
- ธัมมคารวาทิคาถา
- โอวาทปาฏิโมกขคาถา
- ปฐมพุทธภาสิตคาถา
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- บทพิจารณาสังขาร (แปล)
- บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
- ถวายพรพระ
- พระคาถาชินบัญชร
- พระคาถาชินบัญชร
- คาถาโพธิบาท
- มงคลจักรวาลแปดทิศ
- บทปลงสังขาร

บทเจริญพระพุทธมนต์
- ชุมนุมเทวดา
- ปุพพภาคนมการ
- ไตรสรณคมน์
- นมการสิทธิคาถา
- สัมพุทเธ
- นโมการัฏฐกคาถา
- มงคลสูตร (ย่อ)
- รตนสูตร (ย่อ)
- กรณียเมตตสูตร
- ขันธปริตร
- โมรปริตร
- วัฏฏกปริตร
- อาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
- อังคุลิมาลปริตร
- โพชฌังคปริตร
- อภยปริตร
- เทวตาอุยโยชนะคาถา
- มงคลจักรวาลใหญ่

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
- พระสังคิณี
- พระวิภังค์
- พระธาตุกถา
- พระปุคคลบัญญัตติ
- พระกถาวัตถุ
- พระยมก
- พระมหาปัฏฐาน
- บังสุกุลตาย
- บังสุกุลเป็น
- ธัมมะสังคิณีมาติกา
- วิปัสสนาภูมิปาฐะ

บทสวดทำนองสรภัญญะ
- บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ
- บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ
- บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ
- บทสวดชัยสิทธิคาถา
- บทบูชาพระพุทธสิหิงค์

ภาคผนวก
- อนุโมทนารัมภคาถา
- สามัญญานุโมทนาคาถา
- มงคลจักรวาลน้อย
- พิธีรับศีล ๕
- คำสมาทานศีล ๕
- พิธีรับศีล ๘ และศีลอุโบสถ
- คำสมาทานศีล
- คำสรุปศีล
- อาราธนาพระปริตร
- อาราธนาธรรม
- คำบูชาข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
- คำขอถือเนกขัมมะปฏิบัติ
- คำลาเนกขัมมะปฏิบัติ
- คำลากลับบ้าน (สำหรับญาติโยม)
- คำตอบรับ (สำหรับพระ)
- คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
- คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
- คำถวายผ้ากฐิน
- คำถวายผ้าป่า
- คำถวายเทียนพรรษา
- คำสมาทานพระกรรมฐาน
- บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
- คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
- คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
- กรวดน้ำอิมินา
- คำกรวดน้ำแบบสั้น

---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

 

ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 101 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 062-192-8936, 088-490-7272
Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    LC Channel   Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics