100 ปี เลี่ยงเชียง พิมพ์หนังสือธรรมทาน บทสวดมนต์ สื่อพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะ หลักสูตรนักธรรม บาลี
หนังสือธรรมะออนไลน์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
หนังสือธรรมะ
ธรรมทานคือ ?
DownLoad
HowTo
Web Links
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ โรงพิมพ์-สำนักพิมพ์หนังสือธรรมะ มากว่า 90 ปี จากพุทธศักราช 2459 ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี หนังสือถูก หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ ของชำร่วยงานศพ หนังสือธรรมทาน รับพิมพ์หนังสือ รับพิมพ์งาน รับจัดรูปเล่มต้นฉบับ รับพิมพ์ซองผ้าป่า สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
รูปภาพและโค๊ดแลกลิงค์

Loading...

 

 

 

 

 

ศาสนพิธี

การถวายทานหนังสือ

๑. เตรียมหนังสือที่ต้องการจะถวายให้พร้อม

๒. แจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานให้สงฆ์ทราบ และกำหนดเวลาให้เรียบร้อย

๓. ครั้นถึงเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถวายทานพึงปฎิบัติดังนี้

- จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา (จุดเทียนด้านซ้ายมือเราก่อน)

- อาราธนาศีล และรับศีล

- กล่าวคำถวายสังฆทาน-ธรรมทาน

- พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ขณะพระว่าบทยถา... ให้กรวดน้ำ เมื่อพระขึ้นบท สัพพี...

 

ให้เทน้ำจนหมดแล้วประนมมือรับพรไปจนจบ กราบ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

คำอาราธนาศีล

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ฯลฯ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันต ฯลฯ ยาจามะ ฯ


(คนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

 

คำถวายหนังสือธรรมะ

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(3 จบ)


ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต เอตานิ ธัมมะปะริยายะปัณณานิ ,

สะปะ ริวารานิ พุทธะสาสะนิกานัง ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ,

สังฆัสสะ นิยยาเทมะ , สาธุ โน ภันเต , อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง,

ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ ธัมมะปะริยาปัณณานัง ,

ทานัสสะ อานิสังโส , อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง,

ทีฆะรัตตัง , หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหนังสือธรรมะ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือธรรมะ เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดา เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

 

คำกรวดน้ำแบบย่อ

 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด ฯ

 

คำอธิษฐานแบบย่อ

 

นิพพานปัจจะโย โหตุ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเถิด ฯ

 

 

คำอธิษฐานแบบยาว

 

ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำดีแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทอญ หากแม้นพระนิพพานจะยังไม่ปรากฏเพียงใดขึ้นชื่อว่าความไม่มี,ความไม่รู้,ความขัดสนจนยาก จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ

ขอข้าพเจ้าจงมีความสะดวกคล่องตัวทุกประการ ทั้งในการดำรงชีวิต, การบำเพ็ญทาน,ศีล,ภาวนา ตราบเข้าสู่พระนิพพาน และขอบุญนี้ยังให้กายของข้าพเจ้าแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้จนถึงที่สุดของชีวิต

หากแม้นยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่เพียงใด ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นไปในฝ่ายสัมมาทิฐิเพียงฝ่ายเดียว ขอจงได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ เป็นผู้ได้เพศบริสุทธิ์ ได้พบพระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ อยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตร ได้พบสัตบุรุษ ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ และมีกรรมสัมพันธ์อันดี ได้ฟัง,ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ

บาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งที่ได้กระทำแล้วแต่ปฐมชาติ ปฐมกัลป์ นับแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ขออย่าได้มีโอกาสส่งผล ขอจงกลายเป็นอโหสิกรรม ขอกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้วจงส่งผลก่อนเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพเป็นอัศจรรย์ ขอความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า,พระธรรมเจ้า,พระอรหันต์เจ้าและพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งปวงเทอญ.

 

Share |
 

 


ค้นหาหนังสือ
คำค้น:
ราคา: ถึง
งบประมาณ:
แอพธรรมะฟรีๆ


ขอบคุณทุกกำลังใจ
เราจะพัฒนาต่อไป
เพื่อความสุขของสังคม

Share |
  หนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์แจก โปรโมชั่น วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา ประวัติ งานจ้างพิมพ์ สังฆภัณฑ์ วัดทั่วไทย มูลนิธิฯ  

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ผลิตหนังสือสื่อธรรมะ อายุครบ 101 ปี (2459-2559, 9/9/2559)
ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม หนังสือธรรมศึกษา ข้อสอบธรรมสนามหลวง เจาะลึกแนวข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา หลักสูตรเรียนบาลี คู่มือท่องจำบาลี เกมส์ธรรมะ หนังสือถูก หนังสือทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือธรรมทาน บริการออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด บริการส่งทั้งภายในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง : 105/75 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 คลิ๊กดูแผนที่

WWW.LC2U.COM   WWW.พุทธะ.NET

สั่งซื้อ 092-2603310 LineID: lcpoo | สั่งพิมพ์ 062-192-8936, 088-490-7272
Fax : 02-872-5764
E-Mail : LC2YOU@GMAIL.COM , INFOLC2U@GMAIL.COM

Facebook/LC2U    LC Channel   Photo LC2U

counter stats

Share |

CopyRight @ 2010 Webmaster : Administrator Google analytics